Startsida Umeå kommun

Frågor

Frågor publiceras inte just nu

För tillfället publiceras inga frågor på denna sida, enligt beslut av kommunfullmäktiges presidium. Det är en tillfällig åtgärd i väntan på översyn av rutiner för publicering av frågor. När översynen är gjord kommer servicen att publicera frågor att fortsätta.

Frågor får ställas av ledamöterna i kommunfullmäktige och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning och till de förtroendevalda i övrigt som kommunfullmäktige bestämmer.

Frågorna ska avse ämnen som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Frågorna ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör ställas endast i angelägenheter av större vikt för kommunen.

Frågor 2018

Datum

Frågeställare

Fråga

Svar

2018-05-24

Gudrun Nordborg, V

Egen epost - när förverkligas den för alla anställda inom Umeå kommun?

Svar

2018-05-22

Veronica Kerr, KD

Rimliga handläggningstider

Svar

2018-05-22

Peter Sedlacek, L

Får gymnasieeleverna i Umeå kommun den undervisning d v s det antal timmar de har rätt till?

Svar

2018-05-11

Jan Hägglund, AP

Varför har ledande politiker inte satt sig in i resultatet av en omfattande kartläggning av den innan avstängning av två ekonomichefer

Svar

2018-04-24

Ulrika Edman, V

Integration, trygghet och motivation, skolvärdarnas förebyggande uppdrag

Svar

2018-04-19

Peder Westerberg, L

Västra länken

Svar

2018-04-19

Anders Ågren, M

Ägnade du dig åt svartmålning av Umeå hösten 2017?

Svar

2018-04-19

Veronica Kerr, KD

Fler alternativ för barnomsorg

Svar

2018-04-19

Gudrun Nordborg, V

Bör välfärdsnämnderna kompenseras för kaoset med det nya personalsystemet?

Svar

2018-04-19

Saasha Metsärantala, FI

Räknas hemtjänstens restid?

Svar

2018-04-18

Saasha Metsärantala, FI

Järnväg till Obbola

Svar

2018-04-18

Ulrika Edman, V

Att prata om öppenhet men inte informera kommunstyrelsen

Svar

2018-04-17

Jan Hägglund, AP

Avstängning av anställd

Återtagen

2018-04-16

Peter Sedlacek, L

Järnvägsövergången i Holmsund igen

Svar

2018-03-22

Anders Ågren, M

Återinförande av friskvårdstimme för alla anställda inom Umeå kommun

Svar

2018-03-22

Veronica Kerr, KD

Social rådgivning på nätet

Svar

2018-03-22

Peder Westerberg, L

Kommer det att innebära fortsatta kostnader för kommunen

Svar

2018-03-20

Saasha Metsärantala, FI

Kommer kommunen att få en kommundirektör, nu?

Svar

2018-03-12

Peder Westerberg, L

Lundabron

Svar

2018-02-22

Saasha Metsärantala, FI

Vad händer med Verkets lokal?

Svar

2018-02-21

Ånders Ågren, M

Rutiner och uppföljning av dessa inom äldreomsorgen

Svar

2018-02-13

Peder Westerberg, L

Truckstop i Umeå

Svar

2018-02-12

Peter Sedlacek, L

Järnvägsövergången i Holmsund igen


2018-01-31

Tina Myhrberg, M

Gör Umeå kommuns lekplatser tillgängliga för alla – även för barn med funktionsnedsättning

Svar

2018-01-25

Lennart Johansson, M

Försäljningen av alkoglass på Brännbollsyran

Svar

2018-01-25

Veronica Kerr, KD

Dags att höja ersättningen

Svar

2018-01-22

Peder Westerberg, L

Finns det någon överenskommelse?

Svar

2018-01-22

Peder Westerberg, L

Parkeringsproblematiken vid Umeå energi arena

Svar

2018-01-19

Peder Westerberg, L

Allvarliga brister när det gäller skolskjutsar!

Svar

2018-01-19

Saasha Metsärantala, FI

Vad händer med skolskjuts, egentligen?

Svar

2018-01-18

Jan Hägglund, AP

Vilka rederier och andra försäljare har representanter för Umeå kommun eller UKF kontaktat för andra och billigare lösningar än Midway Alignment?

Svar

2018-01-18

Peder Westerberg, L

Kan en förälder vara yngre än 20 år?

Svar

2018-01-17

Åsa Bäckström, V

När ska miljö- och hälsoskyddsnämnden ta sitt ansvar för de ohälsosamma badvattnet i Navets badbassänger?

Svar

 

Sidan har granskats 2019-08-23

Sidans kortadress: www.umea.se/fragor