Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Du är också välkommen att lyssna på sammanträdena som åhörare på läktaren i sammanträdeslokalen, Rådhusesplanaden 6, gamla stadsbiblioteket, plan 2.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark inför sammanträdet:

Ärenden måndag 29 april

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av sammanträdet.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum;
  Peder Westerberg (L)
 3. Interpellation: Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå;
  Anders Ågren (M)
 4. Interpellation: Finns någon plan för att åtgärda bristen på äldreboendeplatser i Umeå? Patrik Brännberg (AP)
 5. Interpellation: 4 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna; Anders Ågren (M)
 6. Interpellation: Hur ska kommunen kunna behålla redan anställda och rekrytera nya medarbetare nu och för framtiden? Marianne Normark (L)
 7. Interpellation: Arbete mot hedersrelaterat våld;
  Maria Nilsson, Birgitta Palm Ejlefall (SD)
 8. Interpellation: Dags att pröva 3-3 modellen? Lennart Arvidsson (V)
 9. Interpellation: Hur ser Umeås beredskap ut för att möta återvändande IS-terrorister? Maria Nilsson (SD)
 10. Interpellation: Vad händer efter museiutredningen? Fredrik Elgh (C)
 11. Fråga: Våldsbejakande högerextremism i Umeå; Nils Seye Larsen (MP)
 12. Fråga: Är ett gitarrmuseum en kommunal uppgift? Peder Westerberg (L)
 13. Fråga: Kommer Umeå att utöva sin insynsrätt i fristående skolor?
  Elisabeth Zachrisson (V)
 14. Fråga: Hur faller den avskaffade syskonförturen ut? Maria Nilsson (SD)
 15. Fråga: Kommer äldrenämnden att få ekonomisk kompensation för heltidsinförandet 2019? Marianne Normark (L)
 16. Fråga: Hur agerar Umeå mot IS-återanvändare? Maria Nilsson (SD)
 17. Fråga: Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå? Anders Ågren (M)
 18. Årsredovisning 2018
 19. Motion 9/2017: Förbättrad tillgänglighet i kommunfullmäktige;
  Elsa Andersson Hedqvist (V)
 20. Motion 6/2018: Mentorskap för nyutexaminerade lärare;
  Anna-Karin Sjölander (C)
 21. Motion 14/2018: Inrätta kommunfullmäktiges geografiutskott;
  Saasha Metsärantala (FI)
 22. Motion 30/2018: Porrfilter i skolan – självklart;
  Anna-Karin Sjölander (C)
 23. Motion 31/2018: Ledighet vid uppbrottsprocess;
  Saasha Metsärantala (FI)
 24. Motion 33/2018: Ett maxtak på 15 barn i förskolan;
  Elisabeth Zachrisson, Elisabet Forssell, Ulrika Edman (V)
 25. Motion 44/2018: En köttfri dag inom Umeå kommun;
  Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson, Morgan Flank (MP)
 26. Motion 1/2019: Lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lagstiftning; Anders Ågren, Stefan Nordström, Marianne Löfstedt, Igor Jonsson (M)
 27. Motion 2/2019: Ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv pengainsamling; Marcus Bornemisza, Lars-Arne Ivert, Birgitta Eljefall-Palm, Maria Nilsson (SD)
 28. Taxa enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt Prislista för automatlarm i Umeå kommun
 29. Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten
 30. Utseende av styrgrupp: Umeå 400 år 2022
 31. Borgensförbindelse - Kommuninvest
 32. Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2018 Västerbottens län
 33. Regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar
 34. Reglemente för Umeå kommuns revisorer
 35. Redovisning av motioner 2019:1
 36. Valärenden
 37. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • Information från kommunrevisorerna, 13.00–13.15

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2019-04-18

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv