Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Du är också välkommen att lyssna på sammanträdena som åhörare på läktaren i sammanträdeslokalen, Rådhusesplanaden 6, gamla stadsbiblioteket, plan 2.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 17 juni

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Budget och uppdragsplan, direktiv för nämndernas verksamhet samt investeringsbudget 2020–2023
 3. Delårsrapport januari–april 2019
 4. Motion 28/2017: Nya vänorter för fredens skull; Saasha Metsärantala (FI)
 5. Motion 27/2018: Joint ventures vid kommunala nybyggnationer;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 6. Motion 42/2018: Biobränslen och bioteknikindustriellt centrum i Umeå kommun; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)
 7. Antagande: Detaljplan för Täfteå 10:161 och del av Täfteå 5:19, 5:31, 10:64, Umeå kommun
 8. Namnsättning av bostadsområde, Tomtebo/Nydala (Tomtebo gård)
 9. Folkhälsoarbete i Umeå kommun
 10. Samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma telefoniväxelplattform
 11. Utökning av kreditlimit för Umeå kommun 2019
 12. Bolagsordning för Bioendev
 13. Sammanträdestider 2020
 14. Val av ny styrelse för Bio Endev Producion AB tillika Bio Endev Solution AB
 15. Avsägelse: Ersättare i kommunstyrelsen, Jan Hägglund (AP)
 16. Avsägelse: Ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden,
  Anders Norqvist (L)
 17. Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige, Agneta Björk (AP)
 18. Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige, Caroline Täljeblad (V)
 19. Avsägelse: Ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Maria Holmlund (M)
 20. Avsägelse: Ersättare i individ- och familjenämnden, Ruth Robertsson (M)
 21. Anmälningsärenden
 22. Interpellation: Hur kontrollerar Umeå kommun, att skattepengar inte går till extremister och kriminella? Peder Westerberg (L)
 23. Interpellation: Kan elever med funktionsnedsättning, delta fullt ut under idrottslektionerna? Peder Westerberg (L)
 24. Interpellation: När digitaliseras sekretesshandlingarna inom socialtjänsten? Igor Jonsson (M)
 25. Fråga: Fotbollshallarna – offentlig–privat samverkan står umeborna dyrt; Lasse Jacobson (V)
 26. Fråga: Hur ser sambandet mellan barnfattigdom och kontakt med socialtjänsten ut? Ulrika Edman (V)

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • Revisorerna informerar i samband med ärendet delårsrapport januari–april 2019.

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2019-06-18

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv