Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 09.00 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12.00–13.00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A. på läktaren, 2 trappor.

Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet. 

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa!

Med anledning av coronavirus

För att minska risken för smittspridning:

 • Läktaren är öppen för besök som vanligt, men följ gärna mötet på dator/mobil i första hand.
 • Antalet ledamöter är minskat till 35. Särskilda åtgärder säkerställer att eventuella voteringar (omröstningar) slutar på samma sätt som om alla ledamöter hade varit med.
 • Sammanträdet måndag 30 mars börjar som vanligt klockan 09.00, men slutar klockan 12.00.

Följ sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 30 mars

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Informationsärenden

 • Information om Umeå kommuns åtgärder med anledning av Coronavirus

Beslutsärenden

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Årsredovisning 2019
 3. Kommunfullmäktige – ändring av arbetsordning
 4. Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder
 5. Riktlinjer för budget- och investeringsprocess
 6. Fjällämmeln 1 – ombyggnad av Tegs centralskola
 7. Särskilt äskande om investeringsmedel för anpassning av lokaler för äldreomsorgens hemsjukvård, område nord
 8. Antagande: detaljplan för Älgoxen 1 med flera, Öst på stan
 9. Exploateringsavtal för Älgoxen 1 med flera
 10. Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för Ersmark 4:15
 11. Revidering av Lantmäteris prislista för geografisk information och tjänster
 12. Umeå kommuns handlingsplan mot våld
 13. Kulturverkets nämndstillhörighet – övergång från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till kulturnämnden
 14. Biblioteksplan 2020–2023
 15. Lönepolicy i Umeå kommun
 16. Överenskommelse mellan Region Västerbotten och Umeå kommun om regional samverkansstruktur för vård och omsorg
 17. Motion 10/2018: Säkra äldreomsorgen, utbildning på arbetstid;
  Åsa Bäckström (V)
 18. Motion 22/2018: Lampskärm till Förintelsens minne; Henrik Agerhäll (–)
 19. Motion 24/2018: Redovisa Vävens resultat i årsredovisning och delårsrapporter; Henrik Agerhäll (SD) (–)
 20. Motion 40/2018: Giftfri vardag i Umeå; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson, Morgan Flank (MP)
 21. Motion 48/2018: Koldioxidbudget; Åsa Bäckström (V)
 22. Avsägelse: uppdrag i bolagsstyrelser, Jan Bergström (MP)
 23. Avsägelse: ledamot i byggnadsnämnden; Veronica Kerr (KD)
 24. Avsägelse: ersättare i byggnadsnämnden; Jonas Bergström (S)
 25. Anmälningsärenden

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Föroreningar av luft och vatten som kan skada människor och djur; Jan Hägglund (AP)
 2. Interpellation: Kommer det skapas bättre förutsättningar för turismen? Peder Westerberg (L)
 3. Interpellation: Hur vill (S) möta att så många elever inte uppnår gymnasiebehörighet? Anders Norqvist (L)
 4. Interpellation: Varför satsar inte (S) på innovationer inom välfärden? Anders Norqvist (L)
 5. Interpellation: Hur har det gått med kommunens mål, att Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020? Peder Westerberg (L)
 6. Interpellation: Vad kan vi göra för vårt lokala näringsliv som drabbats hårt av Coronavirusets utbredning? Nils Seye Larsen (MP)
 7. Interpellation: Hur kommer kommunen stötta dom lokala företagen?
  Peder Westerberg (L)
 8. Interpellation: Umeå kommuns digitalisering och service till 80-plussare? Maria Nilsson (SD)
 9. Interpellation: Hur säkerställs det att kommunens gymnasieungdomar får tillräckligt med mat för dagen? Alice Fatma Nikmanesh (MP)
 10. Fråga: Hur går det med uppdrag 16? Maja Westling (C)
 11. Fråga: Välfärdsmiljoner till Umeå kommun. Veronica Kerr (KD)
 12. Fråga: Vad har socialdemokraterna för ambitionsnivå för familjerådgivningen? Ulrika Edman (V)
 13. Fråga: Samhall och upphandlingar av verksamhet i Umeå kommun;
  Birgitta Ejlefall (SD)
 14. Fråga: Manual för kontaktpersoner till medmänniskor med funktionsvariationer? Birgitta Ejlefall (SD)
 15. Fråga: Kan vi i Umeå tillämpa Alingsås-modellen, att erbjuda gymnasieungdomar möjligheten att hämta lunchlådor hos kaféer och restauranger; Mariam Salem (MP)

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan har granskats 2020-03-30

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv