Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 24 februari 2020

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i tre delar. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:05

Upprop

0:05:30

Justering

0:06:02

UKF-koncernen (Umeå kommunföretag) informerar

0:24:10

UPAB

0:36:04

INAB

0:51:38

Umeå hamn

1:04:33

VAKIN

1:20:10

Dåva deponi

1:32:45

Umeå energi AB

1:56:05

AB Bostaden

2:30:00

Frågor till bolagen

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:32

Kommunrevisorerna informerar

0:12:07

Motion 21/2017: Huskurage – räddar liv och förebygger våld; Anna-Karin Sjölander (C)

0:29:35

Umeås lokala miljömål 2020

3:58:15

Antagande: Detaljplan för fastigheten Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 med flera, Teg

4:01:00

Exploateringsavtal för fastigheten Aspgärdan 18

4:03:30

Antagande: Detaljplan för fastigheten Almen 2 med flera, Grisbacka

4:11:55

Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar

5:03:28

Nya taxor och avgifter 2020 för grävtillstånd, kajplatser och torghandel (fortsätter i nästa filmklipp)

Ärenden i del 3 (kväll)

Starttid

Ärende

0:00:00

Nya taxor och avgifter 2020 för grävtillstånd, kajplatser och torghandel (fortsättning från föregående filmklipp)

0:15:15

Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kost inom individ- och familjenämnden och äldrenämnden

0:56:03

Fusion av Bostaden AB:s dotterbolag

0:56:49

Inrättande av landsbygdsutvecklingsråd – godkännande av reviderat reglemente

0:58:52

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

 

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-02-24#1.mp3 93.8 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus