Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 maj 2020

Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.


Ärenden

Starttid

Ärende

0:03:00

Upprop

0:05:00

Justering och fastställande av dagordning

0:06:00

Utökning av kreditlimit för Umeå kommun

0:06:45

Utökning av kreditlimit för Umeå Kommunföretag AB (UKF) och Nolia AB

0:07:20

Delägarskap i Vakin, Nordmalings kommun

0:11:15

Nytt aktieägaravtal, Svenska kommunförsäkring AB

0:12:07

Avsiktsförklaring: Umeåregionens kommuner i samverkan för gemensam utveckling och effektivisering

0:33:00

Umeå kommuns handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst 2020–2023

0:38:20

Antagande: OPF-KL 2018 (omställningsstöd och pension för förtroendevalda)

0:45:00

Uteserveringsavgifter med anledning av pandemi

0:57:15

Redovisning av motioner 2020

1:06:40

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:08:40

Motion 7/2019: Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst; Veronica Kerr (KD)

1:27:10

Motion 15/2019: Inför kommunalt samordnad varudistribution i Umeå! Nils Seye Larsen, Mariam Salem, Elin Söderberg och Alice Nikmanesh (MP)

1:44:10

Motion 16/2019: Anställ pensionerade poliser i skolan för ökad trygghet; Veronica Kerr, Birgitta Nordvall och Sven-Åke Granberg (KD)

2:12:15

Motion 17/2019: Inrätta skolträdgårdar på Umeås grundskolor; Nils Seye Larsen, Mariam Salem och Alice Nikamanesh (MP)

2:19:00

Motion 18/2019: Umeinitiativet; Gudrun Nordborg (V)

2:30:20

Motion 19/2019: Gatubibliotek; Gudrun Nordberg (V)

2:35:00

Motion 20/2019: Namnändring av ceremonirummet; Björn Kjellsson (L)

2:36:00

Motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i Umeå; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)

3:06:00

Interpellationer och enkla frågor

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-05-25#1.mp3 31.9 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus