Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 30 mars 2020

Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.


Ärenden

Starttid

Ärende

0:02:10

Kommunfullmäktiges ordförande inleder

0:04:45

Upprop

0:06:55

Justering och fastställande av dagordning

0:08:50

Information om Umeå kommuns åtgärder med anledning av Coronavirus

0:28:20

Årsredovisning 2019

1:50:30

Kommunfullmäktige – ändring av arbetsordning

1:52:15

Avsägelser och valärenden

1:54:20

Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder

1:55:55

Avsägelse/valärende

1:57:15

Riktlinjer för budget- och investeringsprocess

2:17:30

Fjällämmeln 1 – ombyggnad av Tegs centralskola

2:20:30

Särskilt äskande om investeringsmedel för anpassning av lokaler för äldreomsorgens hemsjukvård, område nord

2:21:20

Antagande: detaljplan för Älgoxen 1 med flera, Öst på stan

2:23:30

Exploateringsavtal för Älgoxen 1 med flera

2:25:35

Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för Ersmark 4:15

2:26:00

Revidering av Lantmäteris prislista för geografisk information och tjänster

2:26:20

Umeå kommuns handlingsplan mot våld

2:49:25

Kulturverkets nämndstillhörighet – övergång från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till kulturnämnden

2:52:20

Biblioteksplan 2020–2023

2:54:50

Lönepolicy i Umeå kommun

2:55:30

Överenskommelse mellan Region Västerbotten och Umeå kommun om regional samverkansstruktur för vård och omsorg

2:55:50

Anmälningsärenden

2:56:20

Motion 10/2018: Säkra äldreomsorgen, utbildning på arbetstid; Åsa Bäckström (V)

2:57:30

Motion 22/2018: Lampskärm till Förintelsens minne; Henrik Agerhäll (–)

2:57:45

Motion 24/2018: Redovisa Vävens resultat i årsredovisning och delårsrapporter; Henrik Agerhäll (SD) (–)

2:58:00

Motion 40/2018: Giftfri vardag i Umeå; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson, Morgan Flank (MP)

2:58:30

Motion 48/2018: Koldioxidbudget; Åsa Bäckström (V)

 

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-03-30#1.mp3 30.5 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus