Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 30 mars 2015

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

Tidsangivelser i ljudinspelningen

Starttid

Ärende

0:00:30

Interpellation: Åtgärder mot barnfattigdom

0:37:25

Fråga: När når Umeå kommun målet om 15 barn per grupp i för­skolan?

0:47:35

Fråga: Kollektivtrafiksträckning till Kulturväven

0:52:30

Fråga: Kommer Umeå att delta i lågstadielyftet?

0:58:00

Fråga: Kvinnohistoriskt museums verksamhet

1:04:10

Fråga: Umeå kommuns IT-säkerhet

1:10:10

Fråga: Byggandet av Västra länken

1:17:55

Fråga: Gymnastikens hus i Umeå

1:23:30

Fråga: Uppställningsplats på Nydala

1:26:50

Fråga: Skolgång för barn till särskilt utsatta EU-medborgare

1:37:15

Årsredovisning och koncernredovisning 2014 samt budget­konsekvenser 2015 med anledning av bokslut 2014

3:15:55

Väckta medborgarförslag 2015 – beslut om beslutsinstans

3:16:20

Motion 1/2015: Studentmedarbetare

3:48:45

Motion 20/2014: Bevara och utveckla förutsättningarna för träd­gårds­odling i städerna

4:01:20

Motion 17/2014: Natthärbärge för minskade kostnader, mänskligt och ekonomiskt

4:42:00

Medborgarförslag 18/2014: Förbud mot ej tillståndsgiven penga­insamling inom centrumfyrkanten

4:55:40

Detaljplan för fastigheten Njord 23 inom centrala stan Umeå kommun

5:08:30

Generella föreskrifter och villkor för färdtjänsten

5:43:55

Frister för rensning (sotning) enligt lag om skydd mot olyckor

5:44:15

Revidering av taxor och riktlinjer för upplåtelser

5:44:35

Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verk­sam­het enligt miljöbalken

5:44:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

5:49:15

Kommunrevisionen informerar

5:52:40

Interpellation: Helhet och hållbar utveckling

6:03:30

Interpellation: De hemlösas boende

6:20:35

Interpellation: Umeå kommuns tysta stöd till ryskproducerat kärn­kraft­verk i Pyhäjoki


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-03-30.mp3 69.8 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus