Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 19 december 2016

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:50

Upprop

0:03:35

Justering

0:04:00

Interpellation: Rätt härkomst viktigare än rätt kompetens?

0:04:30

Interpellation: Rasistiskt snabbspår för asylsökande?

0:05:00

Interpellation: Umeå kommuns IT-avdelnings resor med mera

0:34:25

Interpellation: Umeå kommuns hantering av allmänna handlingar och utlämnande av dessa

0:56:30

Interpellation: Undantag för våra äldres bästa

1:24:10

Justering av budgetramar

2:32:20

Prisutdelning: Bostadsrättsföreningen Kemisten tilldelas Umeå kommuns miljöpris


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:06:00

Motion 15/2016: Kameraövervakning i det offentliga rummet för att öka tryggheten

1:21:20

Motion 16/2016: Gör en stad på Gaza till vänort

2:11:00

Inköps- och upphandlingspolicy

3:20:35

Val av justerare

3:21:00

Finanspolicy för Umeå kommunkoncern

3:21:40

Fastställande av upplåning, kreditlimiter, internbankspåslag och borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2017

3:23:10

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

3:37:25

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

3:41:50

Fråga: Spårburen persontrafik mellan Holmsund och centrala Umeå

3:47:10

Fråga: Förskolan Visionen
Fråga: Vad händer med förskolan Visionen?

4:03:30

Fråga: Policydokument för gåvor, mutor och otillbörlig påverkan för anställda i Umeå kommun?

4:09:05

Avtackning av kommunfullmäktiges sekreterare Agneta Flumé


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-12-19#1.mp3 71.2 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.