Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 26 september 2016

Videoinspelningen från detta sammanträde är inte längre tillgänglig.

‌Tidsangivelser i ljudinspelningen för ärendena under sammanträdet

Starttid

Ärende

0:00:30

Interpellation: Väljer Socialdemokraterna vinstdrivande vård­före­tag framför civilsamhället?

0:24:30

Interpellation: Gäller öppenhet och transparens inom verksam­hets­området Utbildning?

1:00:25

Motion 50/2015: Nollvision mot självmord, oavsett ålder

1:40:45

Motion 51/2015: Lägg ner Kvinnohistoriskt museum

2:58:00

Motion 52/2015: Gör utnämning av hedersmedborgare mer trans­parent

3:19:00

Motion 1/2016: Kunskapskommun i en globaliserad värld

3:35:15

Motion 2/2016: Delade turer inom äldreomsorgen ska avskaffas

4:23:00

Motion 3/2016: Egen bostadskö för enkelrum i korridor

4:25:55

Remiss: Regional indelning, tre nya län (SOU 2016:48)

5:53:10

Revidering av metod för indexuppräkning av miljö- och hälso­skydds­nämndens taxor

5:53:35

Uppföljning av projekt med särskilt kommunalt bidrag för el­sane­ring av bostäder

6:00:15

Bildande av bolag Dåva Terminal AB

6:07:15

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

6:09:40

Redovisning av partistöd 2016

6:10:10

Interpellation: Kommer Umeå att få en fullstor fotbollshall på Nolia?

6:26:25

Interpellation: Ensamkommande och åldersbedömning

6:48:05

Interpellation: Tillsyn av friskolor

6:12:50

Fråga: Vad hände med gymnasieskolans besökspolicy?

7:22:10

Fråga: Skolskjutsar inom särskolan


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-09-26#1.mp3 77.1 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.