Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 18 december 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:42

Upprop

0:06:35

Justering

0:07:03

Interpellation: Demokratiska aspekter kring nytt försök till ut­försälj­ning från AB Bostaden

0:07:03

Interpellation: Oklarheter och hemligstämpling vid upphandlings­förfarande

0:07:03

Interpellation: Mer exakta uppgifter om utförsäljning från AB Bostaden

0:07:35

Interpellation: Personalfrågor avseende fritidsgårdarna

0:38:05

Interpellation: Umeå kommuns publicering av sammanträdes­doku­ment på webben

0:57:10

Fråga: Skolskjutsar

1:02:49

Fråga: ABF och Västerpartiet hyllar folkmordsbolsjevikerna

1:03:06

Fråga: Hur går omställningsarbetet för det kommunala trygghets­boendet på Berghem

1:08:06

Motion 35/2016: Låt kommunfullmäktige få rösta om rasistiska bostads­snabbspår

1:08:36

Motion 37/2016: Kommunorganiserad hemresa för EU-migranter

1:08:56

Motion 12/2017: Välkomna Örnsköldsvik

1:24:19

Motion 32/2017: Fler äldreboenden med större möjligheter

2:50:11

Miljöpristagare


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:02:16

Kommunrevisionen redovisar

0:03:55

Motion 33/2017: Arbetstidsförkortning enligt 3–3 modellen

1:23:48

Motion 41/2017: Enhetlig taxa för kollektivtrafiken inom hela kommunen

1:48:33

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

2:01:49

Översyn av avgifter

2:44:11

Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag samt borgens­avgift för Umeå kommunkoncern 2018

2:45:49

Anläggningstaxa och brukningstaxa för VA (ABVA)

3:05:36

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

3:09:29

Fråga: Kommunens ambitioner för mottagandet av ensam­kommande

3:18:59

Fråga: Parkeringshuset vid Järnvägsallén

3:25:30

Fråga: Järnväg norrut

3:32:43

Fråga: Kommer Socialdemokraterna att verka för statsbidragets intentioner och låta ungdomarna stanna i Umeå?

3:44:33

Rosor


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-12-18#1.mp3 80.5 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus