Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 27 november 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:36

Upprop

0:05:58

Justering

0:07:45

Interpellation: Demokratiska aspekter kring nytt försök till ut­försäljning från AB Bostaden

0:08:07

Interpellation: Bör vi uppmärksamma att 100 år gått sedan folk­mords­bolsjevikernas statskupp?

0:25:38

Interpellation: Social oro i vissa bostadsområden

1:39:27

Motion 53/2015: Gender budgeting – jämställdhetsintegrerad budgetering

2:26:10

Motion 14/2016: Nej till storregion

2:28:28

Motion 20/2016: Återvändandeteam

2:44:38

Motion 23/2016: Stoppa skatteflykten av kommunala medel (fort­sätter efter lunchpausen, i nästa videoklipp)


‌Ärenden id el 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:31

Kommunrevisionen informerar

0:02:47

Motion 23/2016: Stoppa skatteflykten av kommunala medel (fort­sättning från före lunchpausen, föregående videoklipp)

0:28:07

Motion 32/2016: Ansökan om medlemskap i Sveriges eko­kommuner

0:45:49

Motion 33/2016: Divestering: Nej till investering av kommunala medel i fossila bränslen

0:51:02

Motion 38/2016: Ökad valfrihet och mångfald inom daglig verk­samhet (LSS)

1:41:24

Motion 4/2017: Minnesdag för bolsjevikernas offer – temadag i skolan

2:04:37

Uppdatering av Strategi för jämställdhetsarbete

2:46:05

Motion 27/2017: Kommunalt stöd till företagande mot utanförskap

2:51:56

Motion 36/2017: Förbjud tiggeri i Umeå

3:14:45

Revidering av reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden, tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings­behållare

3:15:49

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

3:18:30

Interpellation: Parkeringsavgift via kontanter och kort

3:32:17

Interpellation: Arbeta med demografin bakom social oro

3:32:41

Interpellation: Oklarheter och hemligstämpling vid upphandlings­förfarande

3:32:56

Interpellation: Statligt bidrag mot segregation

3:43:34

Interpellation: Personalfrågor avseende fritidsgårdarna

3:43:56

Fråga: Skolskjutsar

3:44:21

Fråga: Kommunens förberedelser mot skabbangrepp

3:52:01

Fråga: Nya "vallgravar" på rådhustorget

4:00:19

Fråga: Kommer (S) att verka för statsbidragets intentioner och låta ungdomarna stanna i Umeå?

4:00:46

Fråga: ABF och Västerpartiet hyllar folkmordsbolsjevikerna

4:00:59

Fråga: Implementera Agenda 2030 inom Umeå kommuns alla verk­samheter och bolag

4:08:05

Fråga: Hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter och bolag inom Umeå kommun

4:14:28

Fråga: Ekologiska livsmedel i kommunens offentliga verksamhet

4:22:18

Fråga: Hur går omställningsarbetet för det kommunala trygghets­boendet på Berghem?

4:22:31

Fråga: Kommunens ambitioner för mottagandet av ensam­kommande

4:23:00

Fråga: Hamnmagasinet

4:27:00

Fråga: Hur går arbetet med minskade sjuktal ihop med be­sparingar inom äldrenämnden?

4:33:00

Fråga: Visselblåsarfunktion – när ska KF-beslutet från 2011 genom­föras?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-11-27#1.mp3 78.1 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus