Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 17 december 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:50

Upprop

0:05:15

Justering och fastställande av dagordning

0:06:10

Interpellation: 100 äldre saknar särskilt boende eller korttidsboende; Marianne Normark (L)

1:07:00

Utökad samordning inom besöksnäringen

1:12:30

Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag och borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2019

2:15:05

Finansiering av Umeå hamns investeringar till 2024 (fortsätter efter lunchpausen, i del 2)

2:33:00

Miljöpris 2018

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:45

Finansiering av Umeå hamns investeringar till 2024 (fortsättning från före lunchpausen, del 1)

0:56:30

Information från kommunrevisorerna

0:58:50

Information om Agenda 2030

1:07:30

Bolagsformalia, Norrlandsoperan

1:10:40

Bolagsformalia, Västerbottens museum

1:11:00

Bolagsformalia, Norrbotniabanan

1:11:20

Ändring i reglementet för Umeåregionens brand- och räddningsnämnd

1:11:45

Revidering av bolagsordningar för Umeå Hamn AB och Umeå Vagnverkstad AB

1:13:30

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:18:15

Interpellation: När blir personalen befriad från de delade turerna; Marianne Normark (L)

2:09:15

Interpellation: Dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten! Anders Ågren (M)

2:09:15

Interpellation: Stoppa processen att avskaffa valfriheten; Björn Kjellsson (L)

3:24:40

Fråga: När kommer den olagliga snusförsäljningen att upphöra? Jan Hägglund (AP)

3:32:00

Fråga: Ytterligare medborgerliga demokratiinskränkningar; Ulrika Edman (V)

3:39:45

Dagens rosor


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-12-17#1.mp3 63.1 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.