Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 18 juni 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:04:00

Justering och fastställande av dagordning

0:04:30

Budget och uppdragsplan, direktiv för nämndernas verksamhet och investeringsbudget 2019–2022

0:06:30

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:19:30

Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:28:25

Ulrika Edman (V), inledningsanförande

0:38:57

Nasser Mosleh (MP), inledningsanförande

0:47:55

Peder Westerberg (L), inledningsanförande

0:56:55

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

1:06:30

Saasha Metsärantala (FI), inledningsanförande

1:17:00

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:26:35

Jan Hägglund (AP), inledningsanförande

1:36:50

Petter Nilsson (SD), inledningsanförande

1:43:30

Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:50

Budgetdebatten fortsätter (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

2:36:45

Beslut efter budgetdebatten

3:10:00

Delårsrapport januari–april 2018

3:25:00

Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019–2022

4:51:45

Finansiering av ny färja för Kvarkentrafiken

5:30:00

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB

5:39:00

Antagande: Godstrafikprogram för Umeå centrum

6:03:55

Antagande: Cykeltrafikprogram för Umeå

6:08:30

Antagande: Detaljplan Tallkronan 1, Holmsund 4:33 och del av Holmsund 2:1 och 3:1, Holmsund

6:09:00

Revidering av plan- och bygglovstaxa för PBL 2010:900

6:09:40

Sammanträdestider 2019

6:10:00

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

6:11:30

Dagens rosor


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-06-18#1.mp3 95.2 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus