Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 23 april 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:04:14

Upprop

0:07:00

Tyst minut

0:10:00

Justering och fastställande av dagordning

0:10:32

Interpellation: Miljöförstöring som branden vid reningsverket i Täfteå inneburit, Anna-Karin Sjölander (C)

0:32:35

Interpellation: Hög tid att förbättra tillgången på lokaler för musik och teater runt om i Umeå kommun, Sven-Olov Edvinsson (C)

0:58:50

Interpellation: Bagdad-Brå, mutor och Somalia Bandy, Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:59:15

Interpellation: Förekosten av narkotika på alla Umeås högstadieskolor, Elmer Eriksson (M)

2:08:10

Motion 13/2015: Könsneutrala toaletter, Emma Strömberg (L)

2:28:10

Motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda att träna på arbetstid, Anders Ågren (M) (fortsätter efter lunchpausen, i del 2)


Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:02:45

Motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda att träna på arbetstid, Anders Ågren (M) (fortsättning från före lunchpausen, del 1)

1:15:30

Motion 8/2017: Angiveripengar på utlänningslagsförbrytare, Henrik Agerhäll (SD) (–)

1:16:05

Motion 20/2017: Föreningsbidrag till landsbygdsutveckling, Saasha Metsärantala (FI)

1:28:10

Motion 25/2017: Ingen Bostadenutförsäljning innan valet, Henrik Agerhäll (SD) (–)

1:58:00

Motion 34/2017: Gästhamnar i hela Umeåregionen, Peder Westerberg (L)

2:05:00

Motion 38/2017: Seniorrabatt inom kollektivtrafiken, Petter Nilsson (SD)

2:18:00

Motion 48/2017: Fyll kommundelskontoren med verksamhet, Mattias Larsson (C)

2:29:20

Motion 2/2018: Snabbcykelled för godstågsvaror, Saasha Metsärantala (FI)

2:43:48

Kommunrevisionen redovisar

2:45:25

Redovisning av motioner 2018

2:46:45

Uppdatering av Avfallsplan 2020

2:58:50

Tillstyrkan, vindkraftsetablering, Botsmark

3:03:40

Breddat ägande, BioEndev

3:09:00

Nya bolag inom BioEndev

3:12:00

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

3:15:30

Interpellation: Säker hantering av läkemedel på kommunens boenden, Veronica Kerr (KD)

3:51:30

Interpellation: Tillgänglighet i fullmäktigesalen, Saasha Metsärantala (FI)

3:51:45

Interpellation: Kommer (S) i Umeå att förbjuda vissa bilar i centrum?, Peder Westerberg (L)

3:53:00

Fråga: Järnvägsövergången i Holmsund igen?, Peter Sedlacek (L)

3:57:40

Fråga: Avstängning av anställd?, Jan Hägglund (AP)

4:01:10

Fråga: Att prata om öppenhet men inte informera kommun­styrelsen?, Ulrika Edman (V)

4:12:00

Fråga: Järnväg till Obbola?, Saasha Metsärantala (FI)

4:17:00

Fråga: Räknas hemtjänstens restid?, Saasha Metsärantala (FI)

4:21:30

Fråga: Bör välfärdsnämnderna kompenseras för kaoset med de nya personalsystemet?, Gudrun Nordborg (V)

4:29:00

Fråga: Fler alternativ avseende barnomsorg?, Veronica Kerr (KD)

4:40:50

Fråga: Ägnade du dig åt svartmålning av Umeå hösten 2017?, Anders Ågren (M)

4:52:20

Fråga: Västra länken?, Peder Westerberg (L)

4:52:50

Dagens rosor


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-04-23#1.mp3 79 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.