Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 24 september 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:25

Upprop

0:07:05

Justering och fastställande av dagordning

0:07:34

Interpellation: Underlätta för cykelturer; Saasha Metsärantala (FI)

0:21:34

Interpellation: Yttrandefrihetsfientliga krafter gömmer motioner och interpellationer; Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:21:54

Interpellation: Bidrar kommunalråd till att förstärka antisemitiska stereotyper? Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:22:14

Interpellation: Hur många myndiga amnestiafghaner går i Umeås skolor? Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:22:30

Interpellation: EU-migranter med 70 i IQ är en resurs vi bör värna? Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:22:57

Interpellation: Äldreomsorgen och värmeböljan; Patrik Brännberg och Jan Hägglund (AP)

0:41:30

Interpellation: Hemlighetsmakeriet fortsätter: Varför är rekrytering av ny stadsdirektör endast förbehållet S och M? Ulrika Edman (V)

1:03:10

Motion 10/2017: Lokalbuss och färdtjänst, dags för fokus på förbättringar ur ett tillgänglighetsperspektiv; Ulrika Edman (V) och Lasse Jacobson (V)

1:55:00

Motion 7/2018: Kognitionstesta brottsbelastade etniska grupper, Henrik Agerhäll (SD) (–)

1:55:55

Motion 12/2018: Ta fram en antirasistisk ordlista med språk­direktiv; Henrik Agerhäll (SD) (–)

1:56:32

VA-anläggningstaxa 2019–2021

2:05:05

Upphäva beslut om nytt insamlingssystem för hushållsavfall

2:15:50

Utökad överförmyndarnämnd med kommuner i Umeåregionen

2:16:28

Remiss: Överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län

2:17:40

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:21:57

Interpellation: PTSD som differentialdiagnos; Saasha Metsärantala (FI)

2:36:00

Interpellation: Arbetsmiljön på LSS-boenden; Jan Hägglund (AP)

3:04:20

Interpellation: Ska vi ta avstånd från Tage Erlanders rasideologi? Henrik Agerhäll (SD) (–)

3:04:40

Interpellation: Varför avtal med Thoréngruppen? Henrik Agerhäll (SD) (–)

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:06:00

Revisionen informerar

0:27:00

Övrig punkt; Gabriel Farrysson (MP)

0:35:30

Interpellation: Tillgänglighet för publicerde motioner med mera; Saasha Metsärantala (FI)

0:42:00

Fråga: Rimliga handläggningstider; Veronica Kerr (KD)

0:58:00

Fråga: För vilka politiker gäller öppenhet och transparens, och för vilka gäller det inte? Ulrika Edman (V)

0:04:10

Fråga: Ska barn i Umeå kommun straffas för att de har fattiga föräldar? Ulrika Edman (V)

1:13:35

Fråga: Tänker S privatisera Nydala? Mattias Sehlstedt (V)

1:22:50

Fråga: 4H-gården i Röbäck; Lasse Jacobson (V)

1:32:30

Fråga: Framtiden för Umeå kommuns minoritetspolitik; Saasha Metsärantala (FI)

1:41:00

Fråga: Hur lite får råvarorna till skolmaten kosta? Mattias Larsson (C)

1:47:00

Fråga: Stämmer uppgifterna att det inte har avsatts tillräckligt med semesterpengar till Umeå kommuns anställda? Jan Hägglund (AP)

1:53:00

Fråga: Umeå kommun behöver en visselblåsarfunktion, när ska KF-beslutet från 2011 genomföras? Lasse Jacobson (V)

2:05:50

Fråga: Försäkrar sig Umeå kommun att personal som använder kommunens cyklar i tjänsten också ges tillgång till och praktisk möjlighet att använda kommunens cykelhjälmar? Saasha Metsärantala (FI)

2:12:20

Fråga: Finns det offentlig information om vilka punkter som Umeå kommun lyckades (eller inte lyckades) med under denna DO-tillsyn? Saasha Metsärantala (FI)

2:23:00

Dagens rosor

 

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-09-24#1.mp3 54.8 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus