Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 26 februari 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:28

Upprop

0:06:07

Justering

0:07:24

UKF-koncernen (Umeå kommunföretag) informerar

0:21:34

Upab

0:31:10

Vakin

0:50:27

Dåva deponi

0:56:46

Umeå energi AB

1:13:20

AB Bostaden

1:41:04

Inab

2:34:51

Motion 15/2017: Skolfam i Umeå kommun

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:16

Kommunrevisorerna informerar.

0:11:51

Revidering av plan- och bygglovstaxa för PBL 2010:900

0:19:21

Anmälningsärenden, avsägelser och val

0:22:01

Interpellation: När kommer Thorénavtalen på fullmäktiges bord?, Henrik Agerhäll (–)

0:22:15

Interpellation: Vad är syftet med påverkansdagen 25 januari?, Henrik Agerhäll (–)

0:22:30

Interpellation: Hur går det med uppdraget att utreda kommunens engagemang på museiområdet?, Mattias Larsson (C)

0:30:08

Interpellation: Ignorera slaveri för att inte bidra till antiziganism?, Henrik Agerhäll, (–)

0:30:29

Interpellation: El Sistemas framtid, Peter Sedlacek (L)

0:52:42

Interpellation: Förändringar i LSS, Peder Westerberg (L)

1:24:24

Interpellation: Bibliotekarier ökar elevernas läsförmåga och digitala kompetens, Elisabeth Zackrisson (V)

1:59:07

Interpellation: Finns det drogfria HVB-hem?, Igor Jonsson (M)

2:24:17

Interpellation: KF-handlingar i tid på fredagar, Saasha Metsärantala (FI)

2:24:33

Interpellation: Vilka planer finns vad gäller finansiering av den nya trans­portförbindelsen över Kvarken?, Jan Hägglund, Patrik Bränn­berg (AP)

3:07:25

Fråga: När ska miljö- och hälsoskyddsnämnden ta sitt ansvar för de ohälsosamma badvattnet i Navets badbassänger?, Åsa Bäck­ström (V)

3:17:23

Fråga: Parkeringsproblematiken vid Umeå energi arena, Peder Wester­berg (L)

3:26:50

Fråga: Finns det någon överenskommelse?, Peder Westerberg (L)

3:31:28

Fråga: Dags att höja ersättningen, Veronica Kerr (KD)

3:38:47

Fråga: Försäljning av alkoglass på Brännbollsyran, Lennart Johansson (M)

3:46:32

Fråga: Gör Umeå kommuns lekplatser tillgängliga för alla, även för barn med funktionsnedsättning, Tina Myhrberg (M)

3:46:42

Fråga: Järnvägsövergången i Holmsund igen, Peter Sedlacek (L)

3:54:38

Fråga: Truckstop i Umeå, Peder Westerberg, (L)

4:00:29

Fråga: Rutiner och uppföljning av dessa inom äldreomsorgen, Anders Ågren (M)

4:10:52

Fråga: Vad händer med Verkets lokal?, Saasha Metsärantala (FI)

4:15:30

Dagens rosor

 

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-02-26#1.mp3 72.5 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.