Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 26 mars 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:16

Upprop

0:04:40

Justering och fastställande av dagordning

0:05:24

Interpellation: KF-handlingar i tid på fredagar, Saasha Metsärantala (FI)

0:14:36

Interpellation: Vilka talare och föreningar ska få stöd av Umeå kommun?, Arbetarpartiet

1:13:30

Årsredovisning 2017 + kommunrevisorerna informerar

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:15

Motion 22/2017: Hedra Umeås veteraner

0:03:12

Motion 43/2017: Vidareutveckling av Frizon

0:10:42

Motion 44/2017: Inför förmånscykel för kommunanställda

0:15:17

Namnändring av Nydala sjöstad

0:20:15

Utökning av stadsdelen Tomtebo

0:21:00

Antagande: Parkeringsnorm för Umeå kommun

0:28:43

Antagande: Internationellt program

0:54:50

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

0:58:15

Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län

0:58:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:00:10

Interpellation: Personal i äldreomsorgen, Peder Westerberg (L)

1:48:30

Interpellation: Seniorstugor i de mindre byarna, Marianne Löfstedt (M), Elmer Eriksson (M)

2:20:00

Interpellation: Kommunens åtgärder för att motverka spel­beroende, Saasha Metsärantala (FI)

2:31:00

Fråga: Gör Umeå kommuns lekplatser tillgängliga för alla, även för barn med funktionsnedsättning, Tina Myhrberg (M)

2:41:00

Fråga: Lundabron, Peder Westerberg (L)

2:44:45

Fråga: Kommer kommunen att få en kommundirektör nu?, Saasha Metsärantala (FI)

2:49:45

Fråga: Kommer det att innebära fortsatta kostnader för kommunen?, Peder Westerberg (L)

2:53:00

Fråga: Social rådgivning på nätet, Veronica Kerr (KD)

3:01:00

Fråga: Återinförande av friskvårdstimme för alla anställda i Umeå kommun, Anders Ågren (M)

3:07:25

Dagens rosor


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-03-26#1.mp3 63 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.