Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 26 november 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Val av ledamöter och ersättare med flera till kommunens nämnder, bolag, styrelser med mera

0:42:00

Representanter till Region Västerbottens samverkansorgan Primärkommunala beredningen

0:42:45

Interpellation: Risker och konsekvenser med att avskaffa valfrihet i hemtjänsten? Veronica Kerr (KD)

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:50

Revisionen informerar

0:11:00

Motion 21/2018: Gör Ola Ullsten till hedersmedborgare samt uppkalla en gata på Teg till hans minne; Peder Westerberg (L)

0:18:50

Motion 28/2018: Handlingsplan mot tro på divergent human evolution; Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:20:25

Motion 34/2018: Faktasammanställning mot zogtänkande och antisemitism; Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:22:30

Antagande: Detaljplan för Frigg 7–12 i centrum

1:00:20

Ändring av riktlinjer för exploateringsavtal

1:01:05

Samverkansavtal för regional utvecklingmellan region Väster­botten och Umeå kommun

1:02:10

Namnrättigheter på kommunala anläggningar

1:02:30

Taxa för snö på snötippar

1:06:00

Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder

1:41:05

Ägande, finansiering och bolagsstruktur för ny färja för Kvarken­trafiken

1:56:05

Delägande i utvecklingsbolaget Utvecklingsklustret AB för Umeå Energi AB

2:01:50

Anmälningsärenden

2:02:05

Fråga: Vad ligger bakom den stora minskningen av andelen lång­tidsfriska? Patrik Brännberg (AP)

2:06:00

Fråga: Kartläggning av hedersförtryck; Jan Hägglund (AP)


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-11-26#1.mp3 55.8 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus