Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 29 januari 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Tyvärr drabbades detta sammanträde av tekniska problem. Därför visas inte de vanliga kameraväxlingarna utan bara tavlan med ärenden och talarlista eller en översiktsbild.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Interpellation: Dags för kommunfullmäktiges ordförande att avgå?, Henrik Agerhäll (–)

0:02:55

Interpellation: När kommer Thorénavtalen på fullmäktiges bord?, Henrik Agerhäll (–)

0:03:15

Interpellation: Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, Jan Hägglund (AP)

0:42:20

Interpellation: Hur stor volym av arbetet utförs av intermittent anställda?, Jan Hägglund (AP)

1:00:45

Motion 28/2016: Pedagogpris, Elin Jonsson (M)

1:23:40

Motion 30/2017: Språkligt flexibla tangentbordsinställningar, Saasha Metsärantala (FI)

1:41:50

Motion 31/2017: Behandla kristna och muslimska förskolor lika, Henrik Agerhäll (–)

1:43:40

Motion 32/2017: Fler äldreboenden med större möjligheter, Veronica Kerr (KD)

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:02:54

Kommunrevisionen redovisar

0:09:01

Umeå pensionärsråd informerar

0:17:01

Folkhälsorådet informerar

0:29:54

Funktionshinderrådet informerar

0:40:30

Motion 35/2017: Behandla alla partier lika i skolan, Henrik Agerhäll (–)

0:41:21

Motion 40/2017: Cykelplatser i kommunala parkeringshus, Saasha Metsärantala (FI)

0:54:55

Överklagande: Detaljplan för östra delen av Dragonfältet, Umeå 5:1 med flera

1:47:12

Ändring av tekniska nämnden och byggnadsnämndens reglementen

1:48:03

Revidering av handlingsplan mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, handlingsplan mot hemlöshet 2018–2021

2:34:10

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:38:20

Interpellation: När ska Umeå kommun åtgärda de hälsofarliga skollokalerna?, Åsa Bäckström (V)

3:15:58

Interpellation: Prata rasism i skolan, Saasha Metsärantala (FI)

3:25:15

Interpellation: Kameraövervakning av utsatta platser, Anders Ågren (M)

3:56:50

Interpellation: Färre musikscener i Umeå, Peder Westerberg (L)

4:06:30

Fråga: När ska miljö- och hälsoskyddsnämnden ta sitt ansvar för de ohälsosamma badvattnet i navets badbassänger?, Åsa Bäckström (V)

4:06:40

Fråga: Kan en förälder vara yngre än 20 år?, Peder Westerberg (L)

4:08:20

Fråga: Vilka olika rederier och andra försäljare har representanter för Umeå kommun eller UKF kontaktat, för andra och billigare lösningar än Midway Alignment?, Jan Hägglund (AP)

4:20:34

Fråga: Vad händer med skolskjuts, egentligen?, Saasha Metsärantala (FI)

4:20:34

Fråga: Allvarliga brister när detgäller skolskjutsar, Peder Westerberg (L)

4:30:24

Dagens rosor


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-01-29#1.mp3 82.3 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.