Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 29 oktober 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:08:00

Justering och fastställande av dagordning

0:16:00

Val av valberedning, ordförande och vice ordförande i val­beredningen

0:16:00

Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i kommun­fullmäktige

0:23:00

Interpellation: Avtalet om fotbollshallen; Lennart Arvidsson (V)

1:00:30

Interpellation: Företagsklimatet i Umeå; Anders Ågren (M)

1:27.50

Motion 17/2018: Skärp kontrollen av försörjningsstöd; Igor Jonsson (M)

2.12:50

Motion 20/2018: Åldersmässigt rättvist försörjningsstöd; Saasha Metsärantala (FI)

2:20:30

Delårsrapport januari–augusti 2018 (ärendet fortsätter efter lunchpausen i filmklipp 2)

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:40

Delårsrapport januari–augusti 2018 (fortsättning från före lunchpausen)

0:05:00

Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige

0:15:00

Ändring av politisk organisation

0:56:35

Ändring och tillägg i arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019–2022

1:13:30

Ny förvaltningsorganisation

2:15:00

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd: Tilläggsyrkande avseende investeringsmedel

2:21:20

Äskande om investeringsmedel för inventarier och utrustning till Maja Beskowskolan, och med anledning av volymökningar

2:22:40

Fritidsnämnden: Begäran om investeringsmedel 2018

2:23:40

Lån till Röbäcks 4H

2:30:15

Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter enligt miljöbalken

2:30:40

Åtgärdsprogram vitryggig hackspett

2:36:00

Antagande: Detaljplan för fastigheten Grisbacka 2:57 med flera inom Västerslätt, Umeå kommun

2:49:05

Plan för exploateringsverksamheten

2:49:30

Namnsättning av bostadsområde Röbäck: Söråkern

2:51:45

Namnsättning av område i Röbäck/Skravelsjö: Röbäcksliden

2:52:05

Ansvar för regional kollektivtrafik i regionkommunen

2:53:00

Ny medlem i Samordningsförbundet Umeåregionen

2:53:20

Redovisning av motioner 2018:2

2:53:40

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:55:00

Fråga: Umeå kommun måste säga nej till föreslagna förändringar i kostnadsutjämningssystemet; Anders Ågren (M)

3:03:00

Fråga: Hedersförtryck; Patrik Brännberg (AP)

3:15:00

Fråga: Hur går det med dialogen med Stora Birk? Mattias Larsson (C)

3:25:10

Dagens rosor


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-10-29#1.mp3 66.5 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus