Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 mars 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:46

Upprop

0:06:05

Justering och fastställande av dagordning

0:08:00

Interpellation: Är vården patientsäker? Birgitta Nordvall (KD)

0:56:48

Interpellation: Hur ser Umeås beredskap ut gällande tvångsäktenskap? Maria Nilsson (SD)

2:12:26

Motion 45/2017: Inför integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Umeå kommun; Petter Nilsson (SD)

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:58

Fortsättning: Motion 45/2017: Inför integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Umeå kommun; Petter Nilsson (SD)

0:23:28

Kommunrevisionen informerar

0:34:15

Motion 4/2018: Instifta ett stimulansbidrag, Lennart Johansson (M) och Tina Myhrberg (M)

0:55:45

Motion 18/2018: Gratis mensskydd till unga; Gudrun Nordborg (V)

1:42:30

Motion 32/2018: Närvaroteam; Saasha Metsärantala (FI)

2:02:20

Motion 35/2018: Bygdepott för förbättrad lokal- och ungdomsdemokrati; Saasha Metsärantala (FI)

2:04:54

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Stadsliden 6:6, universitets- och sjukhusområdet, Umeå kommun

2:11:56

Arvodeskommitténs sammansättning och uppdrag

2:12:18

Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019–2022, ordförande Kvarken ports

2:17:56

Ekonomiskt stöd till partier i Umeå kommun (partistöd)

2:18:40

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:22:18

Interpellation: Hedersrelaterat förtryck; Jan Hägglund (AP)

3:31:00

Interpellation: Hur rustat är Umeås civila försvar; Anders Norqvist (L)

3:50:30

Interpellation: När får äldrenämnden ekonomisk kompensation för heltidsinförandet? Marianne Normark (L)

4:42:50

Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum; Peder Westerberg (L)

4:42:56

Interpellation: Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå; Anders Ågren (M)

4:43:05

Fråga: Handlingsplan om polisanmälan vid brott; Anna-Karin Sjölander (C)

4:51:02

Fråga: Är brännbollsyran viktig för Umeå? Peder Westerberg (L)

4:51:13

Fråga: För hur mycket köper Umeå kommun ut medarbetare? Ulrika Edman (V)

4:51:36

Dagens rosor

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-03-25#1.mp3 81 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus