Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 november 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:15

Upprop

0:03:55

Justering och fastställande av dagordning

0:04:35

Interpellation: Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme? Marianne Normark (L)

1:31:00

Interpellation: Får fritidsnämnden tillskott för skolbaden? Lennart Arvidsson (V)

2:09:00

Motion 12/2019: Umeå kommun måste bidra till att lagföra åter­vändande IS-terrorister; Anders Ågren (M) och Igor Jonsson (M)

2:47:45

Antagande: Detaljplan för fastigheten Tavelsjö 6:22 och del av Tavelsjö 7:8 med flera

2:48:20

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Umeå 4:3 med flera, I 20-området (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:30

Revisionen informerar

0:05:15

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Umeå 4:3 med flera, I 20-området (fortsättning från förmidagen, filmklipp 1)

0:59:40

Strategi för extern kommunikation

1:03:35

Decentralisering av kommungemensamma ekonomi- och personal­funktioner

1:08:40

Fastställande av ny skattesats efter skatteväxling

1:16:15

Revidering av plan- och bygglovstaxa; mervärdesskatt på utstakning i kommunal regi

1:18:15

Revidering av Lantmäteris prislista för geografisk information och tjänster

1:20:20

Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst

1:29:15

Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kostavgifter

1:53:15

Bildande av en koncernstruktur för hamnverksamheten

1:57:00

Koncernbildning Kvarken Link-gruppen

2:12:10

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:14:50

Interpellation: Varför ska välfärden i huvudsak bekosta effektiviseringar? Anders Norqvist (L)

2:49:25

Interpellation: Gäller januariavtalet punkt 9 även i Umeå? Mattias Larsson (C)

3:17:20

Interpellation; På vilket sätt tas hänsyn till unga med funktions­nedsättning, när det gäller kommunens fritidsverksamhet och kulturverksamhet? Peder Westerberg (L)

3:36:50

Interpellation: Hur mycket koldioxid släpper Umeå kommun ut genom sina tjänsteresor? Åsa Bäckström (V)

4:16:35

Fråga: Var fanns konsekvensanalysen av de kommunala behoven vid en försäljning av Mimerskolans gymnastiksal? Ulrika Edman (V)

4:23:00

Fråga: Kontakter med Kina; Mattias Larsson (C)

4:28:45

Fråga: Känslig information på fredagar; Maja Westling (C)

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-11-25#1.mp3 80 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus