Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:05

Upprop

0:04:30

Justering och fastställande av dagordning

0:07:30

Interpellation: Hur kontrollerar Umeå kommun att skattepengar inte går till extremister och kriminella? Peder Westerberg (L)

1:03:35

Motion 51/2018: Lika förmåner för kommunanställda; Ulrika Edman och Åsa Bäckström (V)

1:48:35

Finanspolicy för Umeå kommunkoncern och regler och riktlinjer för finansiell verksamhet

1:49:17

Uttag ur styrelsens och nämndernas egna kapital

2:06:22

Upphävande av särtaxa för Stöcksjö

2:08:55

Regler för representation

2:16:03

Tomtebo gård, exploateringsavtal med Bonava Sverige AB

2:18:30

Umeå kommuns egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

2:18:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:21:40

Interpellation: Kan elever med funktionsnedsättning delta fullt ut under idrottslektionerna? Peder Westerberg (L)

2:52:30

Antagande: Detaljplan för Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1, bostäder med mera

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:35

Kommunrevisionen informerar

0:07:24

Budget- och investeringsprocessen

0:35:26

Fortsättning från förmiddagen: Antagande: Detaljplan för Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1, bostäder med mera

1:28:48

Interpellation: När digitaliseras sekretesshandlingarna inom socialtjänsten? Igor Jonsson (M)

1:29:01

Interpellation: Konfessionella inslag i undervisningen; Anser du att det som tidigare förekommit gör det berättigat att agera på VK:s uppgifter? Jan Hägglund och Patrik Brännberg (AP)

2:12:30

Interpellation: Hur genomförs utbildning om FN:s mänskliga rättigheter i Umeås skolor? Anders Norqvist (L)

2:45:38

Interpellation: Fackligt engagemang och lönesättning; Jan Hägglund (AP)

2:55:20

Fråga: Fotbollshallarna – offentlig–privat samverkan står Umeåborna dyrt; Lasse Jacobson (V)

2:55:35

Fråga: Hur ser sambandet mellan barnfattigdom och kontakt med socialtjänsten ut? Ulrika Edman (V)

2:55:35

Fråga: Bråttom nu! Kvinno- och tjejjouren behöver ett idéburet offentligt partnerskap; Ulrika Edman (V)

2:55:46

Fråga: Vad händer med Umeå kommuns budget för 2020?; Anders Ågren (M)

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-08-26#1.mp3 65.3 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus