Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 30 september 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:41

Justering och fastställande av dagordning

0:05:55

Interpellation: När digitaliseras sekretesshandlingarna inom socialtjänsten? Igor Jonsson (M)

0:28:50

Interpellation: Krisen i äldreomsorgen; Marianne Normark (L)

1:59:30

Motion 11/2019: Cykelväg Täfteå–Innertavle; Eric Bergner (C) och Fredrik Elgh (C)

2:19:10

Antagande: Detaljplan för del av Stöcke 7:21 i Stöcke

2:46:50

Revidering av Umeå kommunkoncerns taxa för allmänna handlingar

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:02:00

Kommunrevisorerna informerar

0:05:00

Jämställdhetsutskottet informerar

0:38:50

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

0:42:50

Interpellation: Fotbollshallarna – offentlig-privat samverkan står Umeåborna dyrt; Lasse Jacobson (V)

1:24:45

Interpellation: Energiplan; Jan Hägglund (AP) och Patrik Brännberg (AP)

1:39:05

Interpellation: Svängdörrar för antidemokrater på kommunfullmäktiges åhörarläktare; Igor Jonsson (M)

2:28:35

Interpellation: Hindra extremister att bedriva förskoleverksamhet; Lena Riedl (M)

3:20:00

Interpellation: Bostadskrisen för studenter; Björn Kjellsson (L)

3:40:20

Fråga: Hur ser sambandet mellan barnfattigdom och kontakt med socialtjänsten ut? Ulrika Edman (V)

3:59:30

Fråga: Bråttom nu! Kvinno- och tjejjouren behöver ett idéburet offentligt partnerskap; Ulrika Edman (V)

4:09:40

Fråga: Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor styck? Peder Westerberg (L)

4:16:20

Fråga: Brott mot äldre måste uppmärksammas mer; Veronica Kerr (KD)

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-09-30#1.mp3 77.4 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus