Startsida Umeå kommun

Nämnder

Kommunens arbete är så omfattande att kommunstyrelsen inte ensam kan klara att besluta om alla ärenden. Därför finns flera politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden. Ledamöterna väljs av kommun­fullmäktige. Läs mer om respektive nämnd under "Innehåll".

Nämnderna ska i så stor utsträckning som möjligt fatta besluten själva utan att involvera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Innan ett ärende kommer till kommunstyrelsen och fullmäktige har det oftast behandlats i någon av nämnderna eller utskotten. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har gett styrelser och nämnder och utskott rätt att besluta i vissa frågor, genom så kallad delegation. Till exempel har kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott rätt att fatta beslut om finansieringar upp till en viss nivå.

Utöver kommunalråden finns det några politiker som är förtroendevalda på heltid på grund av uppdragens omfattning, till exempel och socialnämndens ord­förande. Övriga politiker är så kallade fritidspolitiker, det vill säga de har ett arbete eller studier vid sidan av sitt förtroendeuppdrag.

Under nämnderna finns verksamhetsområden, stödfunktioner och verksamheter med anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politikerna fattar och bedriver all verksamhet som nämnderna ansvarar för. Det finns länkar till verksamheter via respektive nämnd.

Mer information

Så fungerar Umeå kommun

Tidigare nämnder

Tidigare kommundelsnämnder och socialnämnden upphörde 2014.

Socialnämnden ersattes av äldre­nämnden och individ- och familje­nämnden.

Kommundels­nämndernas ansvarsområden överfördes till för- och grundskole­nämnden, fritidsnämnden, kultur­nämnden, individ- och familje­nämnden och äldrenämnden.

Nämndernas protokoll finns kvar på webbplatsen tills vidare:

Tidigare kommundelsnämnder

Tidigare socialnämnden