Startsida Umeå kommun

Uppdrag i fokus 2019

Förbättrade studieresultat

 • Umeås kommunala grundskolor ska ligga bland de tre första kommunerna jämfört med kommuner i kommungruppen större städer avseende skolresultat.
 • År 2025 ska pojkar prestera 20 % bättre än genomsnittet i kommungruppen större stä­der.
 • Andel elever behöriga till gymnasiet ska öka till 95 % behöriga år 2025 (exklusive nyan­lända).
 • Upplevelse av trygghet i barns och elevers lärande ska öka.
 • Upplevelse av inflytande och delaktighet i barns och elevers lärande ska öka.
 • Elevfrånvaron ska minska.

Attraktiv utbildning

 • Andelen barn och elever i kommunala enheter ska bibehållas.
 • Ungas hälsa 13-16 år ska förbättras (index 0-100).

Ökad likvärdighet

 • De skolenheter som har lägst meritvärde och minst andel behöriga elever till gymna­siet ska förbättra sina resultat i högre grad än övriga skolor i kommunen.
 • Aktiviteter under skoldagen ska vara avgiftsfria.
 • Alla förskolor ska visa höga och likvärdiga resultat i föräldraenkäten.
 • Öka jämställdheten i elevernas studieval.

 

OBS! Hela uppdragsplanen finns i sin helhet under Mer information

Kontakt

Har du synpunkter på våra Uppdrag i fokus?

Kontakta ledamöterna i för- och grundskolenämnden

Mer information

Uppdragsplan för- och grundskolenämnden 2019-2022

Styrkort 2019

Vad är en uppdragsplan?

I uppdragsplanen ger politikerna kommunens verksamheter uppdrag och beskriver vad verksamheterna ska göra.

Nämnderna formulerar uppdrag för varje verksamhetsområde beroende på beslutade mål och tilldelade resurser.

Verksamheterna tar sedan fram en genomförandeplan som beskriver hur uppdragen ska genomföras och mer konkreta aktivitetsplaner.

Ladda ner program

För att läsa dokumentet behöver du ha programmet Adobe Reader installerat på din dator. Ladda ner programmet gratis:

Ladda ner Adobe Reader