Startsida Umeå kommun

Uppdrag i fokus 2020

Förbättrade studieresultat

 • Umeås kommunala grundskolor ska ligga bland de tre första kommunerna jämfört med kommuner i kommungruppen större städer avseende skolresultat.
 • År 2025 ska pojkar prestera 20 procent bättre än genomsnittet i kommungruppen större städer med det långsiktiga målet att pojkar presterar likvärdigt med flickor.
 • Andel elever behöriga till gymnasiet ska öka till 92 procent behöriga år 2025.
 • Upplevelse av trygghet i barns och elevers lärande ska öka.
 • Upplevelse av stimulans i barns och elevers lärande ska öka.
 • Elevfrånvaron ska minska.

Attraktiv utbildning

 • Andelen barn och elever i kommunala enheter ska bibehållas.
 • Ungas hälsa, gruppen 13–16 år, ska förbättras (index 0–100).

Ökad likvärdighet

 • De skolenheter som har lägst meritvärde och minst andel behöriga elever till gymnasiet ska förbättra sina resultat i högre grad än övriga skolor i kommunen.
 • Aktiviteter under skoldagen ska vara avgiftsfria.
 • Öka jämställdheten i elevernas studieval.


Hela uppdragsplanen finns under Mer information.

Kontakt

Har du synpunkter på våra Uppdrag i fokus?

Kontakta ledamöterna i för- och grundskolenämnden

Mer information

Uppdragsplan för- och grundskolenämnden 2020-2023

Vad är en uppdragsplan?

I uppdragsplanen ger politikerna kommunens verksamheter uppdrag och beskriver vad verksamheterna ska göra.

Nämnderna formulerar uppdrag för varje verksamhetsområde beroende på beslutade mål och tilldelade resurser.

Verksamheterna tar sedan fram en genomförandeplan som beskriver hur uppdragen ska genomföras och mer konkreta aktivitetsplaner.

Ladda ner program

För att läsa dokumentet behöver du ha en pdf-läsare installerad på din dator.