Startsida Umeå kommun

Maja Beskowskolan invigdes hösten 2019 (klicka på bilden för större vy). Illustration: White arkitekter.

Uppdrag i fokus 2020

Gymnasieskola

Förbättrade studieresultat

 • År 2025 har Umeås kommunala gymnasieskola högst meritvärde och genom­strömning i kommungruppen större städer.
 • Genomströmningen på yrkesvux ska öka i relation till föregående år.
 • Genomströmningen på grundvux ska öka i relation till föregående år.
 • Minskade och mindre negativ diskrepans mellan resultat på nationella prov och ämnes-/kursbetyg än riket i genomsnitt.
 • År 2025 presterar pojkar 20 procent bättre än genomsnittet i kommungruppen större städer.
 • Andelen elever med godkända betyg inom vuxenutbildning ska öka.
 • Upplevelse av inflytande och delaktighet i elevers lärande ska öka.
 • Elevfrånvaron ska minska.

Attraktiv utbildning

 • Andelen elever som väljer yrkesutbildningar på gymnasiet ska öka.
 • Andelen elever som arbetar inom det yrke de utbildat sig till på yrkesvux ska öka i relation till föregående år.
 • Andelen elever i UGS kommunala enheter ska bibehållas.
 • Ungas hälsa, gruppen 16–18 år, ska förbättras (index 0–100).

Ökad likvärdighet

 • De gymnasieutbildningar som presterar lägst vid jämförelse med riket gör störst förbättringar.
 • Elever på yrkesprogram förbättrar sina studieresultat i de gymnasiegemensamma ämnena i högre grad än de genomsnittliga förbättringarna för Umeå kommun.
 • Öka jämställdheten i elevernas studieval.
 • Ökad samordning mellan berörda aktörer och en kommunal helhetssyn kring vuxna och unga elever med målet att leva ett självständigt liv.
 • Ökad samordning mellan berörda aktörer och en ökad kommunal helhetssyn kring nyanlända inom etableringsreformen och ensamkommande flyktingbarn.
 • Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghets­systemet ska minska i relation till föregående år.

Vuxenutbildning, Arbetsmarknad och integration

 • Andelen elever med godkända betyg ska öka.
 • Fler elever ska välja yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.
 • Genom samverkan skapa ökade möjligheter för unga och vuxna att leva ett självständigt liv.
 • Ökad samordning mellan berörda aktörer och en ökad kommunal helhetssyn kring nyanlända inom etableringsreformen och ensamkommande flyktingbarn.

Hela uppdragsplanen finns under Mer information.

Kontakt

Har du synpunkter på våra Uppdrag i fokus? Kontakta ledamöterna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Mer information

Uppdragsplan gymnasieskola och vuxenutbildning 2020-2023

Vad är en uppdragsplan?

I uppdragsplanen ger politikerna kommunens verksamheter uppdrag och beskriver vad verksamheterna ska göra. Nämnderna formulerar uppdrag för varje verksamhetsområde beroende på beslutade mål och tilldelade resurser. Verksamheterna tar sedan fram en genomförandeplan som beskriver hur uppdragen ska genomföras och mer konkreta aktivitetsplaner.

Ladda ner program

För att läsa dokumentet behöver du ha en pdf-läsare installerad på din dator.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus