Startsida Umeå kommun

Revision

Kommunrevisorerna är valda av kommunfullmäktige efter förslag från de politiska partierna. Ordförande i revisionen väljs av oppositionen. I formell mening är varje revisor en egen myndighet, men i det praktiska revisions­arbetet arbetar revisorerna tillsammans och har en stor samsyn om hur revisionsarbete ska bedrivas.

Revisorerna är oberoende och opartiska, bedriver revisionsarbete självständigt och omfattas av regler för tystnadsplikt. Strävan är att saklighet ska vara väg­ledande när revisorer agerar, gör bedömningar och uttalar sig.

Revisionens uppdrag

Kommunrevisorerna har kommunfullmäktiges uppdrag och ska utöva den demo­kratiska kontrollen över kommunens verksamhet, såväl den som bedrivs av styrelser och nämnder som den som finns i bolagsform. Uppdraget är att vara medborgarnas för­längda arm in i den kommunala verksamheten och verka för medborgarnas bästa.

Kommunrevisorerna arbetar med utvärdering, de främjar effektiviteten, kontrollerar den kommunala verksamheten och ekonomin. Revisorernas uppgifter anges i kommunallagen.

Revisionsplaner

Sidan har granskats 2019-04-15

Sidans kortadress: www.umea.se/revision