Startsida Umeå kommun

Beslut om upphävd föreskrift om eldningsförbud

Umeåregionens brandförsvar har beslutat upphäva föreskrift om förud mot eldning utomhus i Umeå, Vindeln och Robertsfors kommuner (beslut från 2019-07-23, diarienummer 2019-000430-001-001) från och med 2019-08-11 klockan 09.00.

Beslutsmotivering

Risken för allvarliga konsekvenser av brand i skog och mark har minskat så pass mycket att det inte motiverar ett fortsatt eldningsförbud. Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor kap. 2 § 7 få en kommun meddela förskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Ärendets beredning

Beslut i detta ärende har fattats av Jörgen Forslund. Beslutsfattare har formell delegation enligt 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) att föreskriva om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § i lag om skydd mot olyckor.

Umeå 2019-08-11
Jörgen Forslund
Yttre chef
Umeåregionens brandförsvar

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västerbotten. Överklagan ska vara skriftlig och ha kommit in till Umeå kommun inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. I överklagan ska det framgå vilket beslut ni överklagar, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför ni önskar ändringen. Ange även namn och adress och underteckna skrivelsen.

Vi kommer ta ställning till om beslutet ska ändras. Om ingen ändring sker och om överklagan har kommit in i rätt tid skickar vi överklagandet till länsstyrelsen för prövning.

Behöver ni fler upplysningar eller hjälp med överklagandet kan ni vända er till Umeåregionens brandförsvar, telefon 090-16 22 00, telefontid vardagar 08.00–16.30.

Skicka eller lämna in din överklagan till:
Umeåregionens brandförsvar
901 84 Umeå

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
901 84 Umeå

Besöksadress:
Signalvägen 14, Umeå

090-16 22 00 (växel)

ebbplats: www.umea.se/brandforsvar