Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige sammanträder 2020-02-24

Datum för möte:

Måndag 24 februari 2020, klockan 09.00

Plats för möte:

Kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A

Följ mötet

Följ mötet på din dator eller mobil: www.umea.se/webbtv
Ta del av handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Mötet är offentligt och du är välkommen att lyssna på läktaren, 2 trappor. Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet.

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa!

Ärenden måndag 24 februari

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Motion 21/2017: Huskurage – räddar liv och förebygger våld;
  Anna-Karin Sjölander (C)
 3. Umeås lokala miljömål 2020
 4. Antagande: Detaljplan för fastigheten Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 med flera, Teg
 5. Exploateringsavtal – fastigheten Aspgärdan 18
 6. Antagande: Detaljplan för fastigheten Almen 2 med flera, Grisbacka
 7. Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar
 8. Taxor och avgifter för grävtillstånd, kajplatser och torghandel 2020
 9. Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kost, individ- och familjenämnden och äldrenämnden
 10. Fusion av Bostaden AB:s dotterbolag
 11. Inrättande av landsbygdsutvecklingsråd, godkännande av reviderat reglemente
 12. Valärenden
 13. Anmälningsärenden
 14. Interpellation: Föroreningar av luft och vatten som kan skada människor och djur; Jan Hägglund (AP)
 15. Interpellation: Hur vill (S) möta att så många elever inte uppnår gymnasiebehörighet? Anders Norqvist (L)
 16. Interpellation: Kommer det skapas bättre förutsättningar för turismen?
  Peder Westerberg (L)
 17. Interpellation: Varför satsar inte (S) på innovationer inom välfärden?
  Anders Norqvist (L)

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • 09.00–12.00: Umeå kommunkoncern informerar
 • 13.00–13.15: Kommunrevisorerna informerar
Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
070-238 22 32
tomas.jakobsson@umea.se