Startsida Umeå kommun

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för del av Stadsliden 8:1 m. fl., Stadsliden

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Stadsliden 8:1, 2:2 och 2:4. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast fredag 30 augusti 2019.

Planområdet ligger inom stadsparken Stadsliden väster om Mariehemsängarna, cirka 2,4 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Stadsliden 8:1, 2:2 och 2:4. Vi handlägger ärendet med standardförfarande, dvs. med ett samrådsskede och ett granskningsskede.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för en ny teknisk anläggning i form av en transformatorstation med tillhörande ställverk.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2019-07-08 - 2019-08-30.

Planhandlingarna omfattar

  • Följebrev
  • plankarta
  • planbeskrivning
  • Miljöteknisk markundersökning inkl. bilaga

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2018/00411 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast fredag 30 augusti 2019.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Kontakt

Anna Hedqvist Herzog 
planarkitekt
Detaljplanering
090-16 64 98
anna.herzog@umea.se

Mer information

Hur upprättas en detaljplan?
www.umea.se/planprocess