Startsida Umeå kommun

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för del av Stöcke 10:14 med flera

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för en del av fastigheten Stöcke 10:14 med flera. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast 7 februari 2020.

Planområdet ligger vid väg 523 i direkt anslutning till Ström, cirka 13 km från Umeå centrum och består av fastigheten Stöcke 10:14, Stöcke 14:2 och Stöcke s:2. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av tomter för bostadsändamål. Syftet är också att anpassa bebyggelsen till omgivande landskap och byggnadskultur samt ta hänsyn till rekreationsvärden.

Vidare syftar planen även till att säkerställa en godtagbar dagvattenhantering och tillskapa säkra trafikmiljöer.

Planförslaget bedöms följa inriktning och intentioner i översiktsplanen, eftersom planområdet förtätar med bostäder inom ett utpekat tillväxtstråk.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2020-01-15 till 2020-02-07.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2018/00286 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 7 februari 2020.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Kontakt

Angelica Wiklund
planarkitekt
090-16 12 84
angelica.wiklund@umea.se

Mer information

Hur upprättas en detaljplan?
www.umea.se/planprocess