Startsida Umeå kommun

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för del av Tomtebo 2:1 m. fl., Tomtebo

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastighetenTomtebo 2:1 m.fl. (Malmvägen). Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast fredag 21 augusti 2020.

Planområdet ligger mellan Tomtebo och Carlshem/Carlslid och utgörs av ca 25,5 hektar skogsmark. Planområdet består av del av fastigheterna Tomtebo 2:1, Sofiehem 2:4, Västerteg 8:96, Sofiehem 2:1 och Sofiehem 6:1.

Vi handlägger ärendet med utökat förfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för att bygga skola, fritidsanläggningar, kontor, bostäder samt en förlängning av Malmvägen som ansluter till Tomtebovägen. Planen skapar förutsättningart för goda utemiljöer, bidrar till att öka utbudet av rekreation och service i området, binder samman omgivande delar, underlätta framkomligheten för oskyddade trafikanter och möjliggöra omgestaltningen av Malmvägen för en mer stadsmässig utformning.

Syftet med planen är vidare att även skapa förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets natur- och rekreationsvärde.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2020-07-03 till 2020-08-21.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse
  • bilagor

Handlingarna finns här:

  • Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/tomtebocarlshem
  • Stadshuset, Skolgatan 31A, receptionen
  • Stadsbiblioteket (Väven), kommunhörnan, plan 3, ingång från Storgatan.

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2018/01188 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast fredag 21 augusti 2020.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Kommunfullmäktige prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Kontakt

Nelli Nilsson
planarkitekt
detaljplanering
Umeå kommun
090-16 23 88
nelli.nilsson@umea.se

Mer information

Hur upprättas en detaljplan?
www.umea.se/planprocess