Startsida Umeå kommun

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Gripen 26-30, Teg

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Gripen 26-30. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast torsdag 30 maj 2019.

Planområdet ligger på Teg, cirka 1 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Gripen 26-30. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för förtätning med bostäder inom befintliga bostadsfastigheter. Kompletteringen syftar även till att skapa en tydligare uppdelning mellan det offentliga och privata rummet.


Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2019-05-16 till 2019-05-30.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2015/00982 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast torsdag 30 maj 2019.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Kontakt

Jonas Söderlind
planarkitekt
090-16 14 08
jonas.soderlind@umea.se

Mer information

Hur upprättas en detaljplan?
www.umea.se/planprocess