Startsida Umeå kommun

Undersökning av miljöpåverkan - detaljplan för del av Sofiehem 2:1

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen
(2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Detaljplan för del av Sofiehem 2:1.

Existerande planer: Förslag till stadsplan för Ålidhem, Sofiehem och Gimonäs inom Umeå stad (2480K-P112/1956). Kapen 1 m.fl (2480/K-P13/27).

Planens syfte

Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder samt möjliggöra för park eller torg.

Beslut

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan.

Enligt genomgången finns det inte anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

Mer information

Undersökning av miljöpåverkan i sin helhet finns på detaljplanens projektsida.

Kontakt

Ellen Stenberg
planarkitekt
Detaljplanering
Umeå kommun
090-16 13 57
ellen.stenberg@umea.se

Mer information

Hur upprättas en detaljplan?
www.umea.se/planprocess