Startsida Umeå kommun

Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för fastigheten Glimmern 2 och del av Sofiehem 2:4, Sofiehem

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning

Detaljplan för Glimmern 2 och del av Sofiehem 2:4.

Planens syfte

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för småindustri, lager och centrumändamål. Syftet är också att pröva möjligheten att skapa en blandstad som innebär att verksamheter kombineras med bostäder. Med undantag för att bostäder inte får uppföras närmast väg E4 för att klara riktvärdena för buller och luftkvalité samt risker vid transporter av farligt gods.

Existerande planer

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för området är Fördjupning för Umeå (2011). Planområdet är inom femkilometersstaden från stadskärnan och universitetsområdet, där förtätning bedöms gynna en hållbar stadsutveckling. I översiktsplanen är planområdet utpekat som detaljplanelagd tätortsbebyggelse

Detaljplan
Gällande detaljplan för fastigheten Glimmern 2 är Detaljplan för del av kvarteret Glimmern (2480K-Å92/56). Denna fastighet är planlagd för handel, småindustri och kontor av sådan beskaffenhet att närboende inte vållas olägenhet.

Planområdet berör även Förslag till stadsplan för Carlslidsområdet (2480K-P97/1977) samt Förslag till stadsplan för Carlshem (2480L-P100/1970) där resterande del av området är avsatt för park eller planering.

Genomförda miljöbedömningar

Översiktlig grundundersökning Umeå stad Carlslund (1968). Den nordöstra delen av fastigheten Glimmern 2 berörs även av översiktlig geologisk kartering för Östra Ålidhem (1978).

Beslut

Planen bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet miljöbalken (1998:808)  ska därför inte genomföras.

I planbeskrivningen ska faktorer med risk för miljöpåverkan behandlas, även om en miljöbedömning inte ska göras, enligt 4 kap. 34 § andra stycket Plan- och bygglagen.  

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. Enligt genomgången finns det inte någon enskild faktor anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

  • Det bedöms inte finnas anledning att anta att planen medför påverkan på riksintresset för väg E4.
  • Det finns utifrån kommunens kartering inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas med nuvarande gaturum.
  • Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar uppfyllandet av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.
Kontakt

Angelica Wiklund
Planarkitekt
Detaljplanering
090 - 16 12 84
angelica.wiklund@umea.se

Mer information