Startsida Umeå kommun

Behandling av personuppgifter, anmälan till sommaröppen förskole-/fritidshemsverksamhet

Syftet med behandlingen är att kunna administrera och planera sommaröppen verksamhet för barn och elever som har rätt därtill. Rättslig grund är Skollag 2010:800 14 kap 5 § och 8 kap 5§.

Kommunen behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Dina uppgifter kommer att sparas under den period som verksamheten pågår, därefter gallras de enligt gällande rutin. Om du inte lämnar efterfrågade obligatoriska uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.

Kommunen tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Kommunen kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. Kommunen kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Personuppgiftsansvarig är För- och grundskolenämnden, 901 84 Umeå.

Kontakta dataskyddsombudet

Om kommunen behandlar personuppgifter har alla rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan man kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Läs mer om dina rättigheter här. Klagomål på kommunens behandling av personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontakt

Dataskyddsombudet
Umeå kommun
901 84 Umeå
dataskyddsombud@umea.se