Startsida Umeå kommun

Behandling, stadsledningskontor Personal, kompetensinventering

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen i Umeå kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Syfte med behandlingen och laglig grund

Syftet med behandlingen är att kartlägga anställdas kompetens utifrån en eventuell omdisponering av personal inom Umeå kommun. Den lagliga grunden för behandlingen är för att uppfylla avtal. (kollektivavtalet, allmänna åligganden § 6, och anställningsavtal).

Dina uppgifter kommer att sparas under den period som Covid 19-pandemin pågår, dock som längst 1 år.

Dina uppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer att delas med andra nämnder i Umeå kommun samt kommunens anlitade personuppgiftsbiträde Microsoft. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag t.ex. enligt offentlighetsprincipen.

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att kontakta oss via e-post personalplanering@umea.se

Kontakt

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära

  • rättelse
  • överföring
  • begränsning av behandlingen
  • radering av dina uppgifter
  • eller för att göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus