Startsida Umeå kommun

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Vad är allmän handling?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara brev, protokoll, mejl, eller video- eller bandupptagningar.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstepersons interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Vad är sekretess?

Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Om man skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Var finns handlingarna?

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling. Inom kort kommer Umeå kommuns diarium finns utlagda på webben.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar.

Får jag ta med dem hem?

Handlingarna kan läsas på plats och sedan lämnas tillbaka. Det finns också möjlighet att få kopior. Kommunstyrelsen bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar.

Kan jag få handlingar via mejl?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via mejl.

Får jag vara anonym?

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Mer att tänka på

Även all din egen korrespondens (brev, fax, mejl och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstepersoner eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Dataskyddsförordningen, GDPR

När du är i kontakt med kommunen i vissa ärenden måste vi samla in och behandla uppgifter om dig. Dataskyddsförordningen, GDPR, ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Läs om vilka regler som gäller för Umeå kommun och vilka rättigheter du har som privatperson: www.umea.se/gdpr.

Kontakt

För information om handlingar och offentlighets- och sekretessfrågor i Umeå kommun, kontakta:

Carina Lidgren
kommunjurist
Umeå kommun
090-16 12 54
carina.lidgren@umea.se

Niklas Ljungholm
stadsarkivet
Umeå kommun
090-16 59 10
niklas.ljungholm@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus