Startsida Umeå kommun
Nydalaområdet

Antagen fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet

Planens främsta mål är att Nydala ska bidra till en hållbar utveckling för Nydalaområdet och för hela Umeå. Allmänhetens tillgänglighet till stränderna ska öka samtidigt som områdets kulturvärden bevaras. Kommunfullmäktige antog planen 29 oktober 2012.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver Nydala som ett viktigt stadsnära rekreationsområde. Utöver möjligheter till turism, friluftsliv, rekreation och boende inom planområdet föreslås också ett verksamhetsområde kallat Entré norr, för exempelvis Eurostop, bilhandel och bilservice. Längre österut föreslås Anumarks trädgårdsstad med 150 enfamiljshus/stadsdelshus samt ett tiotal tomter för hästnära boende. 400 lägenheter och verksamheter föreslås vid den södra delen av sjön med start tidigast efter 2020.

Nydalastugorna

För att göra området närmast sjön tillgängligt för allmänheten inlöses sju privata stugtomter och tio arrendestugor. Därefter rivs 34 stugor. Inom ett reservatsområde i nordöstra delen av sjön bevaras befintliga tolv stugor. Fem stugor som bedöms ha höga kulturmiljövärden flyttas till området från andra delar runt sjön.

Idéskiss stugområdet Nydala

Från Sjödala till Holken, en idéskiss för en bevarad stugmiljö och ökad allmän tillgänglighet.

Bilden finns i högre upplösning i handlingarna nedan.

Plankarta Nydalaområdet

Plankarta.
Kartan finns i högre upplösning i handlingarna nedan.

Ta del av antagandehandlingarna

Översiktsplan fördjupning för Nydala (pdf, 3 MB)

Översiktsplan fördjupning för Nydala (pdf, högupplöst version, 23 MB)

Utlåtande efter utställning

Tidigare förslag/dialog

Det aktuella planförslaget för framtidens Nydala har arbetats fram ur ett tidigare programarbete med flera förslag som har diskuterats med allmänhet och politiker. Läs mer om tidigare förslag/dialog

Skede i översiktsplanprocessen

Planen antogs av kommunfullmäktige 29 oktober 2012.

ÖPL-process_laga kraft
Nydalakarta

Området som planen beskriver avgränsas av E4 i norr, Tavleån i öster, Täfteåvägen i söder och Kolbäcksvägen i väster.

Kontakt

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Pernilla Helmersson
planerare
utvecklingsavdelningen
Umeå kommun
090-16 11 95
070-611 75 57
pernilla.helmersson@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/nydala

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.