Startsida Umeå kommun

Tidigare förslag och dialog

2008 beslutade näringslivs- och planeringsutskottet om mål och direktiv för arbetet med en fördjupad översiktsplan för Nydala. Utskottet tog beslut om planens avgränsning och att Nydalaområdets framtid skulle diskuteras i en bred dialog med Umeås invånare.

Dialogskede 1

Sommaren 2008 sattes affischer upp runt Nydalasjön där besökarna ombads att "tycka till" om planområdets framtid på kommunens hemsida.

Arbetet med att kartlägga umebornas önskemål om Nydalaområdet fortsatte med en workshop där ett 40-tal berörda deltog. Arbetet visade bl a att antal lägenheter måste minskas från 10 000 till 6 000. Tre nya idéer; "Nydala friluftsstad", "Nydala vildmarksstad" och "Nydala rekreationsområde" diskuterades under 2009 i olika partigrupper och i näringslivs- och planeringsutskottet. Utskottet bestämde i november 2009 att inleda en dialog med allmänheten kring ett av dessa scenarier: "Nydala rekreationsområde".

Dialogskede 2

I januari 2010 beslöt kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott att en dialog om tre Nydala-alternativ skulle fortgå till den 1 mars 2010. Ett offentligt möte ordnades med allmänheten och ett 30-tal besökare och pressen var närvarande. Ännu en workshop med ett 40-tal inbjudna deltagare gav värdefull information till planarbetet.

Samråd

Efter dialogerna arbetades en samrådshandling fram av utvecklingsavdelningen på Umeå kommun.

Här hittar du samrådshandlingen från 2010 - Fördjupad översiktsplan för Nydala

Under tiden 25 maj till den 30 juni 2010 var den fördjupade översiktsplanen för Nydala ute på samråd. Kommunen har samrått med statliga och kommunala instanser, intresseorganisationer och allmänheten. Två samrådsmöten ägde rum under samrådstiden: ett med fokus på Anumarks by och ett på Turistbyrån med fokus på turistnäringen.

Utställning

Utställningshandlingarna från 2012 samt redogörelse för samråden hittar du här.
Samrådsredogörelse
Utställningshandling (pdf 25 mb)
Utställningshandling (pdf 4 mb)

Nydala friluftsstad

Nydala friluftsstad: Bebyggt område med 6 000 lägenheter utanför Nydalasjöns avrinningsområde.

Nydala vildmarksstad

Nydala vildmarksstad: Bebyggelse med 6 000 lägenheter mot Tavleån och en vildmarkspark.

Nydala rekreationsområde

Nydala rekreationsområde: Användning framför allt inriktat mot rekreation och friluftsliv, 2 200 lägenheter kan tillkomma.