Startsida Umeå kommun
Barn på Röbäcksslätten

Ny plan antagen för framtidens Röbäck

Kommunfullmäktige antog 27 mars den fördjupade översiktsplanen för Röbäck. Tanken är att Röbäck ska fortsätta vara en attraktiv stadsdel med en tydlig karaktär som jordbruksby, samtidigt som det planeras för tillväxt. På den här webbsidan, i menyn, hittar du mer information från planförslaget. För att ta del av allt läser du den kompletta antagande handlingen.

Planförslaget i korthet

I planen föreslås Söråkern för utveckling av bebyggelse i Röbäck liksom ett nytt område kallat Öster om Skravelsjö. Röbäcksskogen anges som ett av Umeås viktigaste rekreationsområde. Jordbruket är det överordnade intresset på den sammahängande jordbruksmarken öster om Riksvägen. Därtill förelås Skravelsjövägen utvecklas som en modern bygata. Planförslaget skapar förutsättningar för utveckling av verksamhetsområden i områden nära travet och den planerade Västra länken.

Skede i översiktsplaneprocessen

Planen är antagen och vinner laga kraft tre veckor efter antagande.

Processillustration
Kontakt

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
Övergripande planering
090-16 11 95
pernilla.helmersson@umea.se

Hans Lindberg
ordförande
kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-586 01 66 
hans.lindberg@umea.se

Mer information
Fördjupning för Röbäck, planhandling
Plankarta

Plankarta för Röbäck (pdf, 1,7 MB)

Tidigare skeden

Yttrande efter utställningen (pdf)

Samrådshandling för Röbäck (pdf)

Dialogsammanställning för Röbäck
(pdf, 1 MB)

Utställningshandling för Röbäck
(pdf, 2,3 MB)

Samrådsredogörelse (pdf)

Dagvattenutredning för Röbäck
(pdf, 4 MB)

 
Trafikverkets planering som berör Röbäck

Röbäck berörs av statlig planering både i form av Umeåprojektet, Västra länken och planering och byggande av gång- och cykelväg längs Riksvägen i Röbäck.

Läs mer på Trafikverkets webbplats:

Umeåprojektet, Västra länken

Gång och cykelväg längs Riksvägen

Sidan har granskats 2018-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/roback

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.