Startsida Umeå kommun
En tankebubbla med en skinande glödlampa. Runt bubblan finns symboler med skridsko, målarpalett med pensel, amerikansk fotboll, tennisracket, gitarr och kaffekopp.

Nya bidragsregler för ideella föreningar 2021

Från och med 2021 börjar nya bidragsregler att gälla för föreningar. Den största förändringen i det nya regelverket är att det innehåller färre antal bidragsvarianter och har mer tyngdpunkt på årliga stöd. Vissa av de nya bidragen kan föreningar ansöka om redan i höst för utbetalning under 2021.

I dag har Umeå kommun cirka 30 olika varianter av bidragsstöd till föreningslivet. Det nya reglerna innehåller elva olika stöd varav åtta är verksamhetsstöd och tre utvecklingsstöd. Genom att minska antalet bidrag vill kommunen underlätta för föreningslivet att hålla koll på varianterna av stöd, när dessa ska sökas samt vilka krav som finns för respektive bidrag.

För att skapa mer långsiktighet och flexibilitet i föreningslivet ligger tyngdpunkten på årliga stöd i stället för kortsiktiga, projektorganiserade bidrag. Detta ska ge bättre förutsättningar för föreningslivet i att utveckla den verksamhet som bedrivs.

Utökade demokratikrav

I de nya bidragsreglerna har det även förtydligats vilka demokratikrav som kommunen ställer på föreningar för att få möjlighet att söka bidrag. Det har sedan tidigare funnits krav på att föreningar ska vara uppbyggda och bedriva sin verksamhet på ett demokratiskt sätt men detta har nu ytterligare förtydligats i enlighet med en statlig utredning kring bidragsgivning till föreningar.

Så påverkar det föreningarna

Vissa bidrag kommer att kännas bekanta, andra kan kännas helt nya. Därför bör varje förening sätta sig ned och gå igenom de nya bidragsstöden för att se vilket/vilka stöd som är aktuella. De nya bidragsreglerna börjar gälla 2021 men för vissa bidrag kommer ansökan att öppna redan i år.

Läs mer om nya bidragsregler

Om utredningen

Utredningen som lett till förslaget om nytt regelverk har genomförts under 2017–2019. Inledningsvis togs ett förslag fram av en extern utredare bland annat baserat på intervjuer med föreningsföreträdare, politiker och tjänstepersoner. Därefter har alla föreningar fått möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Baserat på föreningarnas synpunkter har sedan ett omarbetat förslag tagits fram i dialog med politiker i berörda nämnder.

Kontakt

Kontakta Föreningsbyrån om du har frågor om föreningsstöd:

fritid.bidrag@umea.se