Startsida Umeå kommun
Grönskande träd på Bölesholmarna

Så ska Bölesholmarna tas omhand och utvecklas

Fler sittplatser, utegym, större badplats och träd- och naturvård. Nu finns en plan för hur Bölesholmarna ska utvecklas och skötas fram till 2030.

I takt med att Umeå utvecklas och förtätas blir tillgång till miljöer för rekreation än viktigare. Bölesholmarna är en tyst oas mitt i staden och i och med Lundabron har fler fått tillgång till Bölesholmarnas fina miljöer och vackra, trafikfria promenader. Områdets användning har mångdubblats sedan bron kom på plats vilket ställer högre krav på skötsel och utveckling av området.

Tekniska nämnden har beslutat om en utvecklingsplan med skötselåtgärder för Bölesholmarna, Böle strandpark och Bölesstrandens naturområde.

– Utvecklingsplanen tar hänsyn både till ett ökat besökstryck och de nya rörelsemönster som bildas till följd av bron. Hållbarhet, tillgänglighet och trygghet är vägledande för alla åtgärder som planeras, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Tanken är att ta tillvara på befintliga kvaliteter och funktioner och utveckla dessa. Skogen, som främst utgörs av värdefulla och artrika lövskogar, har en nyckelroll i bevarandet av hotade växter och djur. Området har ett rikt fågelliv och här trivs även fladdermöss och bäver.

Utveckla badplatsen, allmänna bryggor och utegym

Åtgärder som planeras är exempelvis att:

 • Skapa nya sittplatser och grillmöjligheter samt förbättra tillgängligheten till grillplatserna
 • Anlägga ett utegym på Gröna Oxen
 • Se över skyltning och informationstavlor för att öka tillgängligheten och underlätta vistelsen för besökarna
 • Anlägga allmänna bryggor på väl valda platser längs med älven (som även ska möjliggöra för besökande båtar att angöra till Bölesholmarna)
 • Flytta och utveckla lekplatsen vid stranden
 • Tillföra mer sand så att strandens totala yta blir större
 • Installera utomhusduschar i anslutning till badet
 • Skapa cykelparkeringar i olika utformning
 • Vidareutveckla mossträdgården och naturstigen
 • Se över och komplettera belysning
 • Sätta upp fågel- och fladdermusholkar bland annat
 • Genomföra olika aktiviteter för träd- och naturvård, ta bort sly på utvalda platser för att skapa utblickar mot vattnet.

Planen är att genomföra åtgärderna under perioden 2020–2030, i den takt som ekonomin tillåter.

Karta Bölesholmarna

Karta Bölesholmarna (klicka för större bild).

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Karin Isaksson
förvaltningschef
Teknik- och fastighetsförvaltningen 090-16 14 39
070-332 25 32 karin.isaksson@umea.se