Startsida Umeå kommun
En tankebubbla med en skinande glödlampa. Runt bubblan finns symboler med skridsko, målarpalett med pensel, amerikansk fotboll, tennisracket, gitarr och kaffekopp.

Nya bidragsregler 2021

Från och med 2021 börjar de nya bidragsreglerna att gälla. Vissa av de nya bidragen kommer föreningar att behöva ansökan om redan i höst för utbetalning under 2021.

I de nya bidragsreglerna finns åtta olika verksamhetsstöd samt tre utvecklingsstöd uppdelade inom fyra olika områden:

 • Idrott, fritid och folkhälsa
  Inom området ingår verksamhetsstöden: Aktivitetsstöd ungdom och Fritidsverksamhet för prioriterade grupper. Här ingår även utvecklingsstödet Folkhälsa och anläggningar.
 • Lokaler och anläggningar
  Inom området ingår verksamhetsstöden: Stöd till lokalhyra och Stöd till anläggningar. Inom detta område ingår samma utvecklingsstöd som inom området Idrott, fritid och folkhälsa.
 • Rättigheter och samhällsnytta
  Inom området verksamhetsstöden: Social och förebyggande verksamhet och Verksamhet för rättighetsfrågor. Här ingår även utvecklingsstödet Rättigheter och samhällsnytta.
 • Kulturverksamhet och arrangemang
  Inom området ingår verksamhetsstöden: Kulturverksamhet och Festivaler och kulturarrangemang. Här ingår även utvecklingsstödet Kulturverksamhet och arrangemang.

Se översiktbild på den nya bidragsstrukturen

Dessa ansökningar öppnar redan i år

De nya bidragsreglerna börjar gälla 2021 men för vissa bidrag kommer ansökan att öppna redan i år.

Sista ansökningsdag 15 september 2020:

 • Kulturverksamhet
 • Festivaler och kulturevenemang.

Sista ansökningsdag 31 oktober i år för 2020:

 • Fritidsverksamhet för prioriterade grupper
 • Stöd till anläggningar
 • Social och förebyggande verksamhet
 • Verksamhet för rättighetsfrågor

Beslut kommer att delges i slutet av 2020 eller början av 2021. Utbetalning sker under 2021.

Bakgrund till nya regler

I dag har Umeå kommun cirka 30 olika varianter av bidragsstöd till föreningslivet. Genom att minska antalet bidrag vill kommunen underlätta för föreningslivet att hålla koll på varianterna av stöd, när dessa ska sökas samt vilka krav som finns för respektive bidrag.

För att skapa mer långsiktighet och flexibilitet i föreningslivet ligger tyngdpunkten på årliga stöd i stället för kortsiktiga, projektorganiserade bidrag. Detta ska ge bättre förutsättningar för föreningslivet att utveckla den verksamhet som bedrivs.

I förslaget har det även förtydligats vilka demokratikrav som kommunen ställer på föreningar för att få möjlighet att söka bidrag. Det har även tidigare funnits krav på att föreningar ska vara uppbyggda och bedriva sin verksamhet på ett demokratiskt sätt men detta har nu ytterligare förtydligats i enlighet med en statlig utredning kring bidragsgivning till föreningar.

Om utredningen

Utredningen som lett till förslaget om nytt regelverk har genomförts under 2017–2019. Inledningsvis togs ett förslag fram av en extern utredare bland annat baserat på intervjuer med föreningsföreträdare, politiker och tjänstepersoner. Därefter har alla föreningar fått möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Baserat på föreningarnas synpunkter har sedan ett omarbetat förslag tagits fram i dialog med politiker i berörda nämnder.

Kontakt

Ta gärna kontakt med Bidragsgruppen på Föreningsbyrån om du har frågor kring stödet:

fritid.bidrag@umea.se

Mer information

Webbsidorna om nya bidrag kommer att uppdateras med mer information exempelvis med länkar till ansökningar. Vi kommer även att meddela detta via Föreningsbrevet.

Prenumerera på Föreningsbrevet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus