Startsida Umeå kommun
Bild på en lekplats

Riktlinjer för lekplatser

Bra lekmiljöer till alla barn

Alla barn ska ha tillgång till stimulerande och utvecklande lekmiljöer på parkmark, naturmark och lekplatser. En lekmiljö eller lekplats bör finnas inom 250 meter till bostad och utan barriärer som upplevs hindrande för barn. Är detta omöjligt att uppfylla så bör andra kompensationsåtgärder vidtas.

Lekmiljöer definieras som alla platser för barns lek. De behöver inte vara iordningställda eller gestaltade utan kan finnas exempelvis i ett naturområde. En lekplats däremot, är en tydligt utformad lekmiljö och den innehåller även lekredskap.

Mål och principer för lekplatser

Tekniska nämnden har beslutat om en ny riktlinje för lekplatser och lekmiljöer i Umeå. I den tydliggörs vilka förhållningssätt och ambitioner kommunen har med lekplatserna och hur de ska skötas.

Riktlinjerna ska vara ett stöd i planeringen av lekplatser. Den ska användas för att säkerställa bra platser för barn att leka på i dag, men även i takt med att staden växer och förtätas. Den gör det också lättare att utifrån en helhetsbild satsa på lämpliga lekplatser för barn i olika åldrar och med olika behov.

Riktlinjerna ska säkra att lekplatserna finns på rätt platser - där barnen är - och att vi tillhandahåller bra lekmiljöer även i framtidens Umeå.

Läs om Riktlinjer för lekplatser och lekmiljöer (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.