Startsida Umeå kommun

Drama i undervisningen

Att utveckla skolan med drama

Kulturcentrum för barn och unga har fått anslag från Umeå kommuns medel för sociala investeringar. Projektet Drama i undervisningen syftar till att med hjälp av dramapedagogik och forskning stimulera och utveckla arbetet på skolorna i Umeå. Genom att integrera drama och teater i skolans arbete vill vi stärka elevernas självförtroende och självkänsla, och bidra till ökad trivsel och samvaro på skolan. Vi vill pröva om mer drama och estetiska lärprocesser kan påverka elevernas uttrycksförmåga och genom en mer varierad undervisning stimulera till ökad kunskapsnivå och högre måluppfyllelse.

Med projektet vill vi också undersöka hur drama i undervisningen bör utformas för att på bästa sätt gynna eleverna och skolans arbete. Den unika studien, som sker parallellt med utökade dramainsatser och fortbildning av personalen, hoppas vi ska leda till att Östra Ersbodaskolan efter projektperioden blir en inspirerande modellskola för övriga skolor i Umeå och förhoppningsvis även i övriga landet.

Projektets övergripande mål handlar om skolutveckling genom samverkan mellan dramapedagoger från Kulturcentrum för barn och unga, lärare och skolledning på Östra Ersbodaskolan samt forskare och forskarstudenter med anknytning till Stockholms universitet och Malmö högskola. Genom att samordna våra insatser får vi ut mer av tillgängliga resurser för både drama och teater i skolan, fortbildning och pedagogiskt utvecklingsarbete och en vetenskapligt baserad studie som fördjupar kunskaperna kring estetiska lärprocesser med drama i fokus.

Hur gick det sen?

Under två år följde forskare lärares och dramapedagogers arbete med drama på F-6-skolan Östra Ersbodaskolan i Umeå. I december 2014 presenterades de första resultat av denna studie.

Läs rapporten (Pdf-format)

Kontakt

Malin Larsson
dramapedagog/teaterledare
090-16 34 84
malin.larsson.2@umea.se

Läs rapporten

Läs rapporten (pdf-format)