Startsida Umeå kommun

Bidrag till kulturarrangemang

Bidragets syfte

Syftet med bidraget är att stödja utåtriktade kulturarrangemang som riktar sig till umeåborna. Bidraget ska fördelas över hela det konstnärliga fältet, det vill säga ord, bild, scen, ton och film. Kulturnämnden prioriterar arrangemang som vänder sig till barn och unga (upp till 20 år). För dessa arrangemang krävs drogfrihet.

Bidragsvillkor

 • Bidrag beviljas förening som är registrerad i Umeå kommuns föreningsregister.
 • Ansökan måste vara Umeå kommun, Föreningsbyrån, 901 84 Umeå, tillhanda senast 10 veckor före arrangemangets genomförande (över 50 000 kr - nämndsbeslut) och senast 5 veckor (under 50 000 kr - tjänstemannabeslut).
 • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och äga rum i Umeå kommun.
 • Bidrag beviljas i form av ett garantibelopp, skillnaden mellan redovisade kostnader och intäkter. Kostnader och intäkter ska specificeras så noggrant som möjligt.

Bidrag beviljas exempelvis inte till:

 • intern föreningsverksamhet
 • kulturverksamhet som utgör del av egen utbildning, forskning
 • produktion och utgivning av cd-skivor, litteratur, tidningar och tidskrifter
 • produktion och sändning av radio- och TV-program
 • enskilda marknadsföringsinsatser
 • stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
 • gästspel, turnéer och resor utanför Umeå kommun
 • förening som erhåller årligt verksamhetsbidrag från kulturnämnden
 • ej kalenderbundna årsfester
 • konstnärsmaterial/förbrukningsmaterial

Marknadsföring

Vid all informations-, försäljnings- och marknadsföringsinsatser avseende arrangemanget ska det tydligt framgå att arrangemanget har stöd från Umeå kommun.

Redovisning - utbetalning

Redovisning ska vara Umeå kommun tillhanda senast 1 månad efter genomfört arrangemang. Redovisning sker på särskild blankett. En kopia på ansökan återsänds i samband med att bidragsbeslutet skickas. Vid redovisning ska kostnader och intäkter kunna styrkas genom verifikationer. Stora avvikelser mellan beräknade och redovisade kostnader (mer än 100 procent) kan innebära att beslutet omprövas. Var därför noga med att i ansökan beräkna alla kostnader och intäkter så korrekt som möjligt. Bidrag betalas ut till föreningens postgiro/bankgiro/ bankkonto. Garantibidraget avser endast det arrangemang och de kostnader som angivits i ansökan.

Ansökan

Skicka in ansökan via en digital ansökningsblankett

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus