Startsida Umeå kommun

Årligt verksamhetsstöd till kulturföreningar

Målsättning och syfte

Bidraget ska stödja föreningsverksamhet inom kulturområden som kultur­nämnden bedömer som angelägna och samhällsnyttiga. Bidraget beviljas efter särskild prövning med utgångspunkt från kulturnämndens mål och Umeå kommuns övergripande målsättning för stödet till föreningslivet.

Verksamhetsstödet är ett kombinerat organisations- och verksamhetsbidrag som syftar till att säkerställa föreningens fortlevnad och ge förutsättningar för en god verksamhet.

Villkor

Bidraget är närmast avsett för föreningar med kontinuerlig verksamhet och vill möjliggöra och underlätta föreningarnas långsiktiga planering av den egna verksamheten. Bidraget ska ge förutsättningar för offentliga kultur­arrangemang, det vill säga arrangemang riktade till kommunens invånare utan krav på föreningstillhörighet för deltagande.

Arrangemangsbidrag utgår inte till föreningar som får verksamhetsstöd.

Ansökan

Skicka in ansökan via en digital ansökningsblankett

Beslut

Beslut om verksamhetsstöd fattas av kulturnämnden i november.

Utbetalning

Kommunen betalar ut beviljat bidrag till föreningens plus- eller bankgiro. Utbetalningen sker i början av bidragsåret sedan föreningen rekvirerat beviljat bidrag genom att sända in en komplett redogörelse för föregående års genomförda verksamhet. Vid större bidragsbelopp kan utbetalningen delas upp i flera terminer efter överenskommelse med berörd förening.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus