Startsida Umeå kommun

Arbetsmarknadsinsatser för invandrade

Vi står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning i Umeå. En förutsättning för att lyckas svara mot behoven av kompetens, är att vuxenutbildningen tar fram nya utbildningsmodeller och metoder för bland annat nyanlända.

Yrkesspåret

Yrkesspåret är en sådan utbildningsmodell, som vill lyfta kortutbildade Sfi-elever närmare arbetslivet och motivera till språkstudier.

Genom att kombinera studier i svenska med yrkespraktik, vill Umeå kommun öka anställningsbarheten för den enskilde individen och möjligheter till arbete. En av förutsättningarna för att lyckas är att samarbetet och kontakter med arbetslivet ökar.

Utbildningen har som syfte att underlätta integrationen i det svenska sam­hället och motivera till språkstudier. Det genom att individen ges möjlighet till en kombination mellan språkträning med yrkesterminologi och praktik inom branscher med stora rekryteringsbehov. Det leder till bättre förutsättningar till anställning och försörjning för sig själv och sin familj.

SFI – Klara, färdiga, gå!

SFI – Klara, färdiga, gå! är en verksamhet i tre steg som har som huvudmål att hjälpa nyanlända personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbets­marknaden och in i egen försörjning.

Steg 1 – Breddad undervisning på Sfi:s studieväg 1 med svenska, mate­matik, omvärldskunskap, arbetsmarknad, hälsa, jämställdhet, kreativa och fysiska aktiviteter – för att skapa grunden.

Steg 2 – Arbetsträning sommartid på ett vandrarhem och kafé, för elever som bedöms ha svårt att direkt komma in på en praktikplats och behöver en mjukstart in på arbetsmarknaden med handledning.

Steg 3 – Deltagarna är redo för arbetsmarknaden ”på riktigt” och i en över­gångsfas tillsammans med Arbetsförmedlingen eller olika utbildningsan­ord­nare hitta vägar mot sysselsättning.

Kontakt

Yrkesspåret

Ingrid Hakalax
jobbkoordinator
Viva arbetsmarknad
070-789 01 47
ingrid.hakalax@umea.se

SFI – Klara, färdiga, gå!

Josefin Denman
projektledare
Viva komvux/SFI
090-16 41 44
josefin.denman@umea.se

Mer information

Undersidor