Startsida Umeå kommun

Medarbetare berättar

Här får du inblick i några kommunala förskolor och grundskolor där våra medarbetare berättar om sina arbeten. De delar med sig av sina erfarenheter, utmaningar och framgångar för att stödja alla barn och elever att lära och utvecklas.

Pedagogiskt stöd vid start av nya förskolor

Musse, enhetschef på Idéan, kommunens pedagogiska utvecklingscentrum.

När en ny kommunal förskola ska starta erbjuder Idéan (kommunens pedagogiska utvecklings­centrum) ­stöd ­för­ förskolechef­ och pedagoger.­ Det ­är­ ett ­sätt ­att­ öka ­likvärdigheten i förskolornas verksamhet och stödja planeringen av innehåll och organisering.

Läs reportaget på sidan 3 i Inblick i förskolan 2019

Välfungerande LHU-arbete

På förskolan Måttet lär sig barnen åka skridskor.

Lärande för hållbar utveckling (LHU) går idag som en naturlig röd tråd genom förskolan Måttets ­verksamhet. ­De­ senaste årens projekt och ansvarsfördelning bland personalen ­har ­lett ­arbetet ­framåt­ och­ väver in delar av de globala målen i det pedagogiska arbetet.

Läs reportaget på sidan 5-6 i Inblick i förskolan 2019

Genusglasögon på Gitarrens förskola

Pedagogerna på Gitarrens förskola gjorde under förra året en djupdykning i förskolans jämställdhetsarbete. De ville utveckla flickors­ och­ pojkars­ inflytande,­ skapa ­ett­ mer ­tillåtande ­klimat­ där ­barnen ­gör­ sina­ val­ utifrån ­personligheter ­hellre­ än­ kön.­ Tid ­skulle­ användas ­för ­att tillsammans ­med­ barnen ­reflektera­ kring­ frågeställningar ­om ­flickor­ och ­pojkar­ och ­som ­pedagog­ själva bli mera kunniga och medvetna om genusfrågor.

Läs reportaget på sidan 7-9 i Inblick i förskolan 2019

Personalpoolen ger trygghet och kontinuitet i förskolor

Ulla Hjärpe har arbetat som barnskötare inom personalpoolen för förskolan sedan starten för sex år sedan. Hennes främsta uppdrag­ är ­att­ stödja­ när­ ordinarie­ personal ­är ­borta. ­Hon­ älskar­ sitt­ jobb ­i­ barngrupperna och ­den ­flexibilitet ­det ­innebär­ att­ ha­ flera­ arbetsplatser.

Läs reportaget på sidan 10-11 i Inblick i förskolan 2019

Tvärprofessionellt team stödjer förskolan

Elevhälsans stödteam för förskolan består av 2,5 tjänster.

Att vara barn och uppleva världen på ett annorlunda sätt kan leda till behov av nya ­förhållningssätt, ­förändrat­ bemötande ­och ­kanske ­förändringar i lärmiljön. Elevhälsans stödteam arbetar på uppdrag av förskolan och erbjuder pedagoger och chefer i hela kommunen handledning,­ konsultation­ och ­fortbildning.

Läs reportaget på sidan 12 i Inblick i förskolan 2019

Rörelse på raster stärker gemenskapen

Foto: Dagny Bersani

På Hörnefors centralskola har rörelseaktiviteter på lunchraster varit ett sätt att fånga elever som normalt inte deltar i spontana aktiviteter. Aktiviteterna har stärkt känslan av gemenskap för många elever i åk 3-6.

Läs reportaget på sidan 3 i Inblick i skolan

Att inte ta saker för givet

Sanna Vikström, lärare på Grubbeskolan, foto: Fredrik Larsson

Grubbeskolan med årskurs 7-9 har de senaste fyra åren varit mottagningsskola för nyanlända ungdomar. Det ställer extra höga krav på lärarna att anpassa undervisningen, ha ett språkutvecklande arbetssätt och arbeta med värdegrundsfrågor. Varje dag möter lärarna motiverade elever som tackar för lektionerna, som med glädje och lust vill lära sig språket, bli en del av samhället och kanske mest av allt att få en svensk kompis.

Läs reportaget på sidorna 4-5 i Inblick i skolan

Att stärka kompetensen i programmering

Foto: Ronald Näsström, lärare på Sörmjöle skola

Kompetenscentrum för digitalt lärande (KDL) erbjuder tillsammans med för- och grundskolans IT-pedagoger alla pedagoger att boka in besök för att berätta mer om programmering och belysa alla aspekter av det. Det ger möjlighet för var och en att testa olika verktyg, ställa frågor och inspireras.

Läs reportaget på sidorna 6-7 i Inblick i skolan

Kooperativt lärande har gett studiero

Linda Vängbo, lärare på Sävar skola, foto: Umeå kommun

Linda Vängbo stod i ett vägskäl i sin lärarroll för tre år sedan. Hon hade behov av ett förändrat förhållningssätt men ville samtidigt ha kontroll och hon var rädd för kaos. Linda var då ny lärare på Sävar skola i årskurs 1 efter flera år i både Bygdeå och Vännäs som låg- och mellanstadielärare. Lösningen blev kooperativt lärande i undervisningen och elevernas respons är överväldigande.

Läs reportaget på sidan 8 i Inblick i skolan